Főoldal » Archív » További tíz ember letartóztatását indítványozta az ügyészség droghálózattal összefüggésben - Fotókkal

A több megyét átfo­gó rend­őri akció során a teg­na­pi napon már letar­tóz­tat­tak három embert, azon­ban most továb­bi tíz őri­zet­be vett sze­méllyel szem­ben indít­vá­nyoz­ta a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elrendelését.

A mai napon letar­tóz­tat­ni indít­vá­nyo­zott sze­mé­lyek 2018. év janu­ár­ja és 2020. év máju­sa közöt­ti idő­szak­ban a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint össze­sen meg­kö­ze­lí­tő­leg három­száz kilo­gramm­nyi kábí­tó hatá­sú új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ked­tek, ezzel több mint három­száz­öt­ven­mil­lió forint­nyi for­gal­mat és jelen­tős hasz­not gene­rál­va. Emel­lett egyi­kük hamis 100 eurós bank­je­gyek­kel is üzletelt.

Az ala­pos, a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség által köz­vet­le­nül is koor­di­nált, külön­bö­ző hely­szí­ne­ken, egy­ide­jű­leg lefoly­ta­tott kuta­tá­sok során több kiló­nyi új pszi­cho­ak­tív anya­got, majd­nem ezer darab kábí­tó­szer­gya­nús tab­let­tát, illet­ve nagy­ér­té­kű gép­jár­mű­ve­ket, össze­sen mint­egy más­fél kilo­gramm súlyú arany­ék­szert és közel ötven­mil­lió forint kész­pénzt fog­lal­tak le, amely­nek egy részét az egyik elkö­ve­tő egy baba­ko­csi­ban pró­bál­ta elrejteni.

A letar­tóz­ta­tás szük­sé­ges­sé­gé­nek oka­ként rész­ben a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lyét rész­ben pedig a szö­kés illet­ve elrej­tő­zés veszé­lyét jelöl­te meg az ügyészség.