Főoldal » Hírek » Továbbra is letartóztatásban a nyugdíjas tanítónőt agyonverő férfi - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki 2022. júli­us 16-án a nyug­dí­jas taní­tó­nőt agyon­ver­te Pol­gár­di­ban.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a sér­tet­tel közös udvar­ban lakó férfi anél­kül, hogy arra oka lett volna előbb leütöt­te, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet egy bon­tó­ka­la­páccsal tíz­szer tar­kón ütöt­te, és az esz­mé­let­len sér­tet­tet meg­zsi­ne­gel­te. A gya­nú­sí­tott egy műanyag zsá­kot húzott a sér­tett­re, majd a tes­tet a garázs­ban egy pony­va alá rej­tet­te.

A sér­tett eltű­né­sét egy roko­na jelen­tet­te be, majd a rend­őrök meg­ta­lál­ták az elrej­tett holt­tes­tet.

A sér­tett halá­lá­nak köz­vet­len oka az oxi­gén­hi­á­nyos álla­pot miat­ti agy­ká­ro­so­dás volt.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, továb­bá a moti­vá­lat­lan elkö­ve­tés­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.