Főoldal » Hírek » Továbbra is rács mögött marad a Békés megyei drogdíler - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en indo­kolt­nak tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la annak a gyo­ma­end­rő­di elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát, akit a Gyu­lai Tör­vény­szék, nem jog­erő­sen, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt. 

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elkö­ve­tő mint­egy két éven keresz­tül, külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket szer­zett és érté­ke­sí­tett Békés megye területén.

A tör­vény­szék az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig, de leg­fel­jebb a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ig fenn­tar­tot­ta. A vég­zés­sel szem­ben a véde­lem fellebbezett.

Az íté­lő­táb­la osz­tot­ta a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azon állás­pont­ját, hogy a nem jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra ,vala­mint a vád­lott sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re tekin­tet­tel, a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, míg a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re és elkö­ve­té­sé­nek mód­já­ra figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye vál­to­zat­la­nul fenn­áll. Mind­ezek alap­ján az íté­lő­táb­la a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát sérel­me­ző védel­mi fel­leb­be­zést alap­ta­lan­nak ítél­te és az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sét helybenhagyta.

A másod­fo­kú eljá­rás a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la előtt van folyamatban.