Főoldal » Archív » Trolibusz elé kanyarodva okozott tömegszerencsétlenséget – vádat emelt az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a buda­pes­ti nővel szem­ben, aki közel két éve, érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül veze­tett és tizen­két ember­nek oko­zott sérülést.

A vád­irat sze­rint a nő veze­tői enge­dé­lyé­nek érvé­nyes­sé­ge már közel egy éve lejárt, ami­kor az édes­ap­ja tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csit vezet­te 2018. már­ci­us 8. Sze­ge­den, reg­gel. A vád­lott köz­le­ke­dé­se során figyel­met­len­sé­ge miatt az egyik mel­lék­ut­cá­ból balra nagy­ív­ben elék­anya­ro­dott a főúton sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő tro­li­busz­nak. A busz sofőr­je már csak fék­tá­von belül ész­lel­te a vád­lott gép­ko­csi­ját, ezért vész­fé­ke­zé­se elle­né­re össze­üt­köz­tek. A tro­li­bu­szon a sofő­rön kívül mint­egy húsz utas tar­tóz­ko­dott, akik közül az ütkö­zés követ­kez­té­ben öten súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr-, láb-, kéz-, ujj­tö­rést szen­ved­tek el. Továb­bi hat utas­nak, vala­mint a busz­ve­ze­tő­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­lott köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te azt a sza­bályt, mely sze­rint a másik jármű érke­zé­si irá­nyá­tól füg­get­le­nül elsőbb­sé­get kell adni az útke­resz­te­ző­dé­ben az olyan jár­mű­nek, amely „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző!” jel­ző­táb­lá­val védett úton köz­le­ke­dik. A vád­lott ezzel a sza­bály­sze­gé­sé­vel oko­za­ti össze­füg­gés­ben gon­dat­lan­ság­ból tizen­két sze­mély­nek oko­zott sérülést.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vétés­égé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.