Főoldal » Hírek » Trükkel szerezték meg a közvetítői díjat a csalók - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy román állam­pol­gár­sá­gú nő és tár­sai ingat­lan­köz­ve­tí­tést szín­lel­tek, majd a nagy érté­kű ingat­la­nok után kért jelen­tős össze­gű köz­ve­tí­tői díjat csa­lás­sal - illet­ve trük­köt is alkal­maz­va - meg­sze­rez­ték. Három sér­tett­nek, mint­egy 200 mil­lió forint kárt okoztak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott  és jelen­leg isme­ret­len tár­sai 2019-ben elő­ze­te­sen meg­ál­la­pod­tak csa­lá­sok elkövetésében.

Mód­sze­rük lénye­ge az volt, hogy kül­föl­di, ingat­lan­köz­ve­tí­tés­sel fog­lal­ko­zó cégek kép­vi­se­lő­i­nek adták ki magu­kat, akik olyan sér­tet­te­ket keres­tek fel, akik az inter­ne­ten, nagy érté­kű ingat­la­no­kat hir­det­tek. Tele­fo­non vet­ték fel a kap­cso­la­tot a sér­tet­tek­kel, a bizal­muk­ba fér­kőz­tek, ennek során véte­li aján­la­tot tet­tek. Az ingat­la­nok­kal kap­cso­lat­ban ada­to­kat, műsza­ki terv­raj­zo­kat és fény­ké­pe­ket kér­tek, továb­bá Rómá­ban is szer­vez­tek sze­mé­lyes talál­ko­zót a sér­tet­tek­kel, ahol az adás­vé­tel rész­le­ti­ről tárgyaltak. 

A csa­lók az adás­vé­te­li szer­ző­dés meg­kö­té­sé­nek fel­té­te­lé­ül szab­ták a 200.000 euró köz­ve­tí­tői juta­lék elő­ze­tes, kész­pénz­ben tör­té­nő bemu­ta­tá­sát. A köz­ve­tí­tői juta­lék bemu­ta­tá­sá­ra szer­ve­zett talál­ko­zó­kon a vád­lott nő jelent meg, aki miu­tán a kész­pénzt meg­szá­mol­ta, azt egy borí­ték­ba tette, amit ezután a felek lezár­tak és alá­írá­suk­kal hite­le­sí­tet­tek. Ezután a sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­ve, a vád­lott kicse­rél­te a borí­té­kot egy ugyan­olyan kiné­ze­tű, de papír­da­ra­bo­kat vagy érték­te­len bank­je­gye­ket tar­tal­ma­zó borí­ték­ra. Ehhez egy olyan tás­kát hasz­nált, amely­ben mág­nes­sel záró­dó, tit­kos zseb volt kiala­kít­va.  Ezután téve­dést szín­lelt, és a tás­ká­ból a már kicse­rélt borí­té­kot a sér­tet­tek­nek vissza­ad­ta, majd a pénz­zel teli borí­ték­kal távo­zott a helyszínről.

Az ügy­nek három sér­tett­je van. Az egyik eset­ben a sér­tett jogi kép­vi­se­lő­je gya­nút fogott, ezért meg­kér­te a nőt, enged­je meg, hogy bele­néz­zen a tás­ká­já­ba, azon­ban (a tit­kos zseb miatt) nem látott benne semmit.

A vád­ban sze­rep­lő har­ma­dik csa­lás 2020. decem­ber 3-án, egy XVIII. kerü­le­ti ügy­vé­di iro­dá­ban tör­tént. Itt a sér­tett idő­ben ész­lel­te, hogy az ott hagyott borí­ték nem az, amibe a 200.000 eurót tet­ték, ezért a vád­lott után ment, és az idő­köz­ben taxi­ba ülő nőt a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ta, így ebben az eset­ben a kár, vissza­vé­tel­lel megtérült.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt 3 rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tást is indít­vá­nyoz a vádiratban.

A fel­vé­te­len az ügy­véd­hez érke­zés, fel­kí­sé­rés, majd az elkö­szö­nés lát­ha­tó, ahol az ügy­véd már gya­nút fog, de a tás­ká­ban nem látja a tit­kos zseb­be tett pénzt.