Főoldal » Hírek » Trükkös módszerrel akarták ellopni a színültig pakolt bevásárlókocsi tartalmát – videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat két nővel szem­ben. Ők 2021 augusz­tu­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben egy új vásár­lá­si mód­szer kihasz­ná­lá­sá­val több mint 150.000 forint érték­ben akar­tak külön­bö­ző ter­mé­ke­ket ellop­ni egy kapos­vá­ri hipermarketből.

A vád sze­rint bár a bejá­rat­nál átvett kézi szken­ner­rel vala­mennyi ter­mék vonal­kód­ját be kel­lett volna olvas­ni­uk, a 22 és 32 éves vád­lot­tak 2021 augusz­tu­sá­ban a kosár­ban lévő 202 db ter­mék közül csak néhá­nyat szken­nel­tek be. Így 137.814 forint helyett az önki­szol­gá­ló kasszá­nál csu­pán 12.512 forin­tot kíván­tak fizet­ni. A cse­lek­ményt ész­lel­ve az egyik áru­há­zi dol­go­zó vala­mennyi ter­mék téte­les kifi­ze­té­sé­re szó­lí­tot­ta fel a nőket, akik azon­ban a szín­ül­tig pakolt bevá­sár­ló­ko­csit egy nor­mál kasszá­hoz tol­ták, és ott is meg­kí­sé­rel­tek a kézi szken­ner hasz­ná­la­tá­val fizet­ni. Ami­kor lát­ták, hogy ter­vük nem járt siker­rel, vala­mennyi árut hát­ra­hagy­va, sie­tő­sen távoztak.

A két vád­lott ugyan­ez­zel a mód­szer­rel 2021 szep­tem­be­ré­ben össze­sen 29.141 forint érté­kű ter­mék kifi­ze­té­se nél­kül akar­ta elhagy­ni az áru­há­zat, azon­ban ekkor is vásár­lói ellen­őr­zés­re szó­lí­tot­ták fel őket. Ugyan az áru­ház dol­go­zói az ellop­ni kívánt ter­mé­ke­ket mind­két alka­lom­mal vissza­vet­ték a vád­lot­tak­tól, a hűté­si lánc meg­sza­kí­tá­sa miatt 52.527 forint érté­kű ter­mé­ket selej­tez­ni kellett.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, egy­út­tal indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze az elkö­ve­tő­ket a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérítésére. 

Az ese­mé­nye­ket az áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.