Főoldal » Hírek » Tudományos konferencia Dr. Belovics Ervin köszöntésére
Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, tan­szék­ve­ze­tő köze­le­dő 65. szü­le­tés­nap­já­nak tisz­te­le­té­re a Leg­főbb Ügyész­ség és a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar közös tudo­má­nyos kon­fe­ren­ci­át szer­ve­zett.
 
A "meglepetés-konferencia" az ünne­pelt előtt az utol­só pil­la­na­tig tit­kos volt.
 
A kon­fe­ren­ci­án üdvö­zöl­te helyet­te­sét és elő­adást is tar­tott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, az elő­adás témá­ja a világ­jár­vány­nak a bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok­ra gya­ko­rolt hatá­sa volt.
 
Dr. Domo­kos And­rea, Dr. Báná­ti János, Dr. Csák Zsolt, Dr. Gál Ist­ván, Dr. Sinku Pál, Dr. Szé­kely Ákos és Dr. Szűcs And­rás vol­tak a továb­bi meg­hí­vott elő­adók, akik az ünne­pelt köszön­té­se mel­lett vál­to­za­tos téma­kö­rök­ben osz­tot­ták meg meg­ál­la­pí­tá­sa­i­kat a résztvevőkkel.