Főoldal » Hírek » Tudományos kötet dr. Mészáros Ádám emlékére
Már egy éve annak, hogy dr. Mészá­ros Ádám, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet osztályvezető-helyettese, a büntetőjog-tudomány jeles kép­vi­se­lő­je éle­té­nek 43. évé­ben, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel elhunyt. 
 
A Magyar Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Tár­sa­ság Ádám sok­ol­da­lú sze­mé­lyi­sé­ge és a bün­te­tő­jog leg­ne­he­zebb kér­dé­se­it érin­tő mun­kás­sá­ga előt­ti tisz­tel­gés­ként emlék­kö­te­tet jelen­te­tett meg. A köte­tet dr. Amb­rus Ist­ván habi­li­tált egye­te­mi docens és prof. dr. Kőhal­mi Lász­ló egye­te­mi tanár szerkesztette.
 
A köte­tet emlék­ülé­sen mutat­ták be, ame­lyet az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te támo­ga­tott. A bemu­ta­tót Ádám munka- és pálya­tár­sai, bará­tai és csa­lád­ja köré­ben a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség tanács­ter­mé­ben tar­tot­ták. Dr. Amb­rus Ist­ván emlé­ke­i­nek fel­idé­zé­sé­vel mél­tat­ta Ádám mun­kás­sá­gát és bemu­tat­ta az emlék­kö­tet­ben sze­rep­lő, egye­te­mi okta­tók, az OKRI és az ügyész­ség mun­ka­tár­sai által írt tanulmányokat. 
 
A könyv­be­mu­ta­tó után a részt­ve­vők a Kecs­ke­mé­ti Refor­má­tus Teme­tő­ben koszo­rút helyez­tek el Ádám sírjánál.
 
Az emlék­ülés­ről a keol.hu cikk­ben szá­molt be: