Főoldal » Hírek » Túrázóra támadtak a vádlott kutyái - fotókkal - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki­nek a kutyái rátá­mad­tak a sértettre.

A vád­irat sze­rint az állat­tar­tó tulaj­do­nát képe­zi egy 5 éves közé­pázsi­ai kan, és egy 10 hóna­pos közé­pázsi­ai keve­rék szuka eb, melye­ket a férfi egy Eger köze­li tele­pü­lés kül­te­rü­le­ti, vad­há­ló­val kör­be­ke­rí­tett ingat­la­nán tar­tott, illet­ve tart.

A vád­lott az ingat­lan őrzé­sé­re tar­tott kutyá­it kerí­tés­sel elke­rít­ve tar­tot­ta ugyan, a kerí­tés azon­ban – mivel két helyen is meg volt ron­gá­lód­va – nem volt alkal­mas a kutyák szö­ké­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra. Ennek követ­kez­té­ben a vád­lott két kutyá­ja az idei év egyik reg­ge­lén az ingat­lan­ról kisza­ba­dult, és a tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén hala­dó Orszá­gos Kék Túra útvo­na­lon spor­to­lás cél­já­ból meg­ál­ló, gép­ko­csi­já­ból kiszál­ló sér­tet­tet meg­tá­mad­ta. A sér­tett az ebek továb­bi táma­dá­sát úgy aka­dá­lyoz­ta meg, hogy a kutyák­ba rúgott, majd a gép­ko­csi­já­ba vissza­száll­va a hely­színt elhagyta.

A kutya­tá­ma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett orsócsont- és sing­csont törést szen­ve­dett, melyek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 6-8 hét. 

A járá­si ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a kutyák gon­dat­lan gaz­dá­ja ellen.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készül­tek arról az ingat­lan­ról, ahon­nan a kutyák megszöktek.