Főoldal » Hírek » Tűzijátékkal lövöldözött a fiatalember

A Győri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a 19 éves fér­fit, aki szil­vesz­ter­kor tűzi­já­ték­kal lőtt meg egy lányt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 19 éves vád­lott szil­vesz­ter­kor bará­ti tár­sa­ság­gal szó­ra­ko­zott, majd éjfélt köve­tő­en kimen­tek az utcá­ra ahol tűzi­já­té­ko­kat lőt­tek fel. Ekkor az utcán vol­tak más ünnep­lők, köz­tük a vád­lott egy távo­lab­bi lány­is­me­rő­se is. Az elkö­ve­tő a lány felé irá­nyí­tot­ta a római gyer­tya típu­sú tűzi­já­té­kot, majd a „a boszor­ká­nyo­kat el kell éget­ni” fel­ki­ál­tás­sal elő­ször három méter­ről lábon, majd két méter­ről hason lőtte a 19 éves sér­tet­tet.

A tűzi­já­ték­tól a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ruhá­za­ta több helyen kiégett.

A vád­lott ter­hé­re rótt súlyos testi sér­tés bűn­tet­te bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.