Főoldal » Hírek » Ugandába szökött a felelősségre vonás elől - letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki közel mil­li­ár­dos költ­ség­ve­té­si csa­lást köve­tett el egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, majd a nyo­mo­zás során Afri­ká­ba szökött.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi tagja volt egy bűn­szer­ve­zet­nek, amely 2017-től kez­dő­dő­en bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se végett cége­ket vásá­rolt vagy ala­pí­tott tipi­ku­san szerb vagy más ala­csony egzisz­ten­ci­á­jú stró­ma­nok veze­té­sé­vel. A tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végző cégek bank­szám­lái felett ren­del­ke­zés­sel a bűn­szer­ve­zet tag­jai bír­tak, melye­ken keresz­tül 2-5% közöt­ti juta­lé­kért cse­ré­be fik­tív szám­lá­zás­ból szár­ma­zó pén­ze­ket fut­tat­tak át. A fik­tív szám­lák­kal a bűn­szer­ve­zet szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő cégek men­te­sül­tek a jel­lem­ző­en uniós beszer­zé­sek bel­föl­di for­ga­lom­ba hoza­ta­la után fize­ten­dő ÁFA meg­fi­ze­té­se alól, ame­lyet így senki nem fize­tett meg az álla­mi költ­ség­ve­tés felé.

A most elfo­gott gya­nú­sí­tott köz­ve­tí­tett a fik­tív szám­lá­kat biz­to­sí­tó bűn­szer­ve­zet és a valót­lan szám­lá­kat befo­ga­dó zöld­ség­gel, gyü­mölccsel nagy­ba­ni pia­co­kon keres­ke­dő cégek között, ame­lyek a 2018. decem­be­ré­től 2019. máju­sá­ig ter­je­dő idő­szak­ban az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 982 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak. Az elkö­ve­tő a nyo­mo­zás során meg­szö­kött, és 2019. októ­be­ré­ben Ugan­dá­ba távo­zott. A nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csok alap­ján a fér­fit a hol­land igaz­ság­ügyi ható­sá­gok fog­ták el, és adták át nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben a magyar hatóságoknak.

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés tényé­re, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén dönt.