Főoldal » Archív » Úgy gondolta kutyának hívták, ezért ütött - garázdaságért felel

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­ki­lenc éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 novem­be­ré­ben, dél­után, Megy­a­szón lévő egyik üzem­anyag­töl­tő állo­má­son oda­lé­pett az autó­ját éppen tan­ko­ló fér­fi­hez, és azt mond­ta neki, „Te vol­ták az, aki kutyá­nak hívtál?”

A férfi meg­le­pő­dött, nem is ismer­te a vád­lot­tat, és nem­mel vála­szolt. Erre a vád­lott ököl­lel állon ütötte.

Az ese­ményt látta a ben­zin­kú­ton dol­go­zó nő, szólt a sér­tett férfi épü­let­ben tar­tóz­ko­dó test­vé­ré­nek. A férfi azon­nal kiment a kút­hoz, hogy test­vé­re védel­mé­re kel­jen, a vád­lott őt is meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, azon­ban elha­jolt előle. A ben­zin­ku­tas nő mind­ezek­től annyi­ra meg­ré­mült, hogy magá­ra zárta a töl­tő­ál­lo­más ajtaját.

A vád­lot­tat a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták, a bán­tal­ma­zott és bán­tal­maz­ni pró­bált fér­fi­ak orvo­si­lag érté­kel­he­tő sérü­lést nem szen­ved­tek el.

A már koráb­ban több alka­lom­mal garáz­da cse­lek­mé­nye­kért elítélt, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.