Főoldal » Hírek » „Ugye már tudod, mi fog következni?” - kérdezte a fegyveres rabló - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - videóval

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy kecs­ke­mé­ti dohány­bolt alkal­ma­zott­já­ra pisz­toly­nak lát­szó tár­gyat sze­gez­ve elvit­te a bevé­telt. A rabló – euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján – Német­or­szág­ban került kézre.

A vád­irat sze­rint a sásdi férfi - az ügy vád­lott­ja - rövid­del azután, hogy őt a bíró­ság más ügy­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, 2022. már­ci­us 16-án, dél­ben az arcát sál­lal elta­kar­va bement egy kecs­ke­mé­ti dohány­bolt­ba. Ott egy szek­rény­tá­ras pisz­toly­nak lát­szó tár­gyat sze­ge­zett az üzlet­ben tar­tóz­ko­dó eladó­ra, miköz­ben közöl­te vele, hogy „ugye már tudod, mi fog követ­kez­ni?”. A rabló ezután fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy a napi bevé­tel­ből a papír­pénzt tegye bele egy zacs­kó­ba. A pisz­tolyt való­di­nak vélő, meg­ret­tent nő az uta­sí­tás­nak ele­get téve a pénz­tár­gép­ből 250 ezer forin­tot pakolt egy zacs­kó­ba és azt átad­ta a rab­ló­nak. A férfi ezután be akar­ta zárni az alkal­ma­zot­tat a hátsó helyi­ség­be, ám miu­tán kide­rült, hogy az nem zár­ha­tó,  az üzlet kul­csá­nak átadá­sát köve­tel­te tőle. Távo­zás­kor a nő mobil­te­le­fon­ját is magá­val vitte, ame­lyet utóbb a Bács-Kiskun vár­me­gyei nyo­mo­zók egy köze­li épü­let ablak­pár­ká­nyán meg­ta­lál­ták és a sér­tett­nek visszaadták.

A fele­lős­ség­re vonás elől meg­szö­kött rab­lót euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Német­or­szág­ban fog­ták el és átad­ták a magyar hatóságoknak.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit az ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.