Főoldal » Ügyészi indítvány alapján letartóztatta a bíróság a V. László és társai elleni bűnügy egyik vádlottját

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2014. augusz­tus 21-én nyúj­tott be vád­ira­tot V. Lász­ló és 21 társa ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A fel­me­rült tények sze­rint, az egyik volt rend­őr alez­re­des vád­lott pénzt aján­lott fel vád­lott tár­sá­nak, aki koráb­ban a kol­lé­gá­ja volt, hogy vál­lal­ja magá­ra a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét azért, hogy ezál­tal ő men­te­sül­jön a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól. Emel­lett a volt rend­őr alez­re­des vád­lott a beje­len­tett lak­cí­mé­ről több mint kilenc hónap­ja elköl­tö­zött, amit a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se elle­né­re nem jelen­tett be a bíró­ság­nak, és ez idő alatt az ingat­lan­ja­it folya­ma­to­san értékesítette.

A volt rend­őr alez­re­des vád­lott ese­té­ben a hal­ma­za­ti és a bűn­szer­ve­zet­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok miatt kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés közép­mér­té­ke tizen­öt év.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a 2020. júni­us 16-án tar­tott tár­gya­lá­son az írás­ban benyúj­tott ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy mind­ezek alap­ján a volt rend­őr alez­re­des vád­lott ese­té­ben meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól, hogy meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, meg­hi­ú­sí­ta­ná és újabb hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, ezért a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig elrendelte.