Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Ügyészi intézkedések a válogatott labdarúgó mérkőzés során rendőrökre támadó elkövetőkkel szemben

A 2015. szep­tem­ber 4-én meg­ren­de­zett Magyarország-Románia válo­ga­tott lab­da­rú­gó mér­kő­zést biz­to­sí­tó rend­őrök elle­ni táma­dá­sok­kal össze­füg­gés­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a teg­na­pi napon össze­sen 12 gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye