Főoldal » Hírek » Ügyészi kezdeményezésre eltiltották az ebtartástól – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en dön­tött a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egy Borsod-Abaúj-Zemplén vár­me­gyei nő pol­gá­ri peres ügyé­ben, akit koráb­ban állat­kín­zá­sért ítél­tek el.

A vád­lott ellen az Ózdi Járá­si Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot 2022 júni­u­sá­ban. E sze­rint a nő a meg­elő­ző évek­ben bor­so­di lakó­he­lyén egy mind­össze 2 méter hosszú­sá­gú lánc­ra kötöt­te ki a feke­te színű, puli jel­le­gű kutyá­ját. Az álla­tot elha­nya­gol­ta, nem gon­dos­ko­dott róla meg­fe­le­lő­en, majd 2021 decem­be­ré­ben kiköl­tö­zött az ingat­lan­ból, hát­ra­hagy­va a kutyát. A fizi­ka­i­lag rossz álla­pot­ba került állat elsza­ba­dult az ingat­lan­ból, a tele­pü­lé­sen kihe­lye­zett sze­me­te­sek­ből szer­zett magá­nak élel­met, majd eltűnt.

A nő beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, az ille­té­kes járás­bí­ró­ság pedig állat­kín­zás miatt jog­erő­sen négy hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát egy évre felfüggesztette.

A marasz­ta­ló íté­le­tet köve­tő­en a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be az azóta itt élő nő ellen, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tíz évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól, mert kutyá­já­val szem­be­ni bánás­mód alkal­mas volt arra, hogy hogy annak fáj­dal­mat, szen­ve­dést, mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát, vagy pusz­tu­lá­sát okoz­za. A később elsza­ba­dult, sza­ba­don kóbor­ló kutyá­nál fenn­állt a fer­tő­ző meg­be­te­ge­dés és bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis esé­lye is.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék pol­gá­ri bírá­ja – oszt­va az ügyé­szi kere­set­ben sze­rep­lő indo­ko­kat – jog­erős bíró­sá­gi meg­ha­gyá­sá­ban a gaz­dát 10 évre eltil­tot­ta az ebtartásról.

 Az ügyész­ség állat­vé­de­lem­ben betöl­tött sze­re­pé­be az aláb­bi videó nyújt betekintést:

https://ugyeszseg.hu/allatvedelem-mit-tehet-az-ugyeszseg/