Főoldal » Archív » Ügyészi ügyfeldolgozó csoportot hozott létre a fővárosi főügyész a halálos tömegszerencsétlenséggel járó dunai vízibaleset ügyében

A fővá­ro­si főügyész – a leg­főbb ügyész egyet­ér­té­sé­vel és enge­dé­lyé­vel – a Duna buda­pes­ti sza­ka­szán tör­tént vízi­bal­eset ügyé­ben 5 ügyész­ből, illet­ve alügyész­ből álló ügyé­szi ügy­fel­dol­go­zó cso­por­tot hozott létre. 

A cso­port jelen­le­gi fel­ada­ta, figye­lem­mel arra, hogy az ügy vizs­gá­la­ti sza­kasz­ban van, a nyo­mo­zó ható­ság­tól folya­ma­to­san érke­ző ada­tok elem­zé­se és érté­ke­lé­se. Ezen túl a fővá­ro­si főügyész külön kap­cso­lat­tar­tó ügyészt jelölt ki a Dél-koreai Nagy­kö­vet­ség mun­ka­tár­sa­i­val való kap­cso­lat biztosítására.

Mint isme­re­tes a nyo­mo­zá­si bíró 2019. júni­us 1-jén egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság emel­lett meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a hajós­ka­pi­tány 15 mil­lió forint óva­dék leté­te­le ese­tén, Buda­pest terü­le­tén bűn­ügyi fel­ügye­let­be kerül, nyom­kö­ve­tő esz­köz alkal­ma­zá­sa mel­lett. Az óva­dék meg­en­ge­dé­se ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zés­sel élt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az EUROJUST magyar nem­ze­ti tag­ján keresz­tül besze­rez­te azt a hiva­ta­los infor­má­ci­ót is, hogy a Hol­lan­di­á­ban idén ápri­lis 1-jén bal­ese­tet okozó hajó kapi­tá­nya és a jelen ügy­ben gya­nú­sí­tott kapi­tány ugyan­az a sze­mély, őt Hol­lan­di­á­ban is gya­nú­sí­tott­ként von­ták felelősségre.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a szál­lo­da­ha­jó kapi­tá­nya jelen ügy­ben az ütkö­zés után a tele­fon­já­ról ada­to­kat törölt.

Fenti tények­ről az ügy­ben eljá­ró Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­leb­be­zé­se indo­ko­lá­sá­nak kiegé­szí­té­sé­ben a bíró­sá­got – még a mai napon – tájé­koz­tat­ja és a letar­tóz­ta­tás indo­ka­ként a Be. 276. § (2) bekez­dés b) pont­já­ra (a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa) is hivatkozik.