Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Ügyészség 150 - Áder János beszéde

Az ügyész­ség meg­ala­ku­lá­sá­nak 150 éves évfor­du­ló­já­ra ren­de­zett kon­fe­ren­ci­át Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök is meg­tisz­tel­te. Beszé­dé­ben kiemel­te, hogy a mai ügyész­ség mind a bün­te­tő­jo­gon belül, mind azon kívül jelen­tős sze­re­pet lát el a tör­vé­nyes­ség biz­to­sí­tá­sá­ban, a jogok érvényesítésében.