Főoldal » Hírek » Ügyészség 150 címmel tartottak emlékülést a Kaposvári Városházán - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség és a Magyar Jogász Egy­let Somogy Megyei Szer­ve­ze­te 2021. szep­tem­ber 10-én ünne­pi emlék­ülést tar­tott „Ügyész­ség 150” cím­mel a Kapos­vá­ri Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal Dísztermében.

Az ünnep­sé­get dr. Hor­váth Szi­lárd megyei főügyész nyi­tot­ta meg, aki Kapos­vár 1873-ban tör­tént ren­de­zett taná­csú város­sá válá­sá­tól kez­dő­dő­en az igaz­ság­ügyi épü­le­te­ken keresz­tül mutat­ta be az ügyész­ség és társ­szer­vei fej­lő­dé­sét, az igaz­ság­ügyi épü­le­tek­nek a város­kép­re gya­ko­rolt hatá­sát, ille­tő­leg azok épí­tett örök­sé­gi szerepét.

Dr. Sza­lay Lász­ló főügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyész elő­adá­sá­ban több kirá­lyi ügyész pályá­ján keresz­tül mutat­ta be a modern ügyé­szi szer­ve­zet lét­re­jöt­tét és műkö­dé­sét Kapos­vá­ron. Kitért Kele­men Lajos­ra, az első kapos­vá­ri kirá­lyi ügyész­re, illet­ve Kulin Sán­dor­ra, aki­nek a neve később az igaz­ság­ügyi minisz­te­ri poszt­ra is fel­me­rült, emel­lett szá­mos elő­re­mu­ta­tó szak­mai kez­de­mé­nyez­nek állt az élére, így rab­se­gé­lye­ző egy­le­tet hozott létre, illet­ve a fia­tal­ko­rú bűn­el­kö­ve­tők jó irány­ba tere­lé­se érde­ké­ben meg­ala­pí­tot­ta a Kapos­vá­ri Gyer­mek­vé­dő Bizott­sá­got. Rövi­den bemu­tat­ta dr. Pol­gár Kál­mán kirá­lyi ügyész pálya­fu­tá­sát is, aki az ügyé­szi hiva­tás mel­lett aktív köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lá­sá­ról volt ismert, mivel köz­re­mű­kö­dött a Kapos­vá­ri Turul Sport­egy­let meg­ala­pí­tá­sá­ban, ille­tő­leg a magyar vizs­la fajta meg­men­té­sé­ben, és a ma ismert kül­le­mé­nek kialakításában. 

Dr. Lász­ló Balázs ügyész „az 1871. évi XXXIII. tör­vény­cikk köz­vád­lói intéz­mé­nye és annak gon­do­la­ti előz­mé­nyei” című elő­adá­sá­ban kiemel­te, hogy a kirá­lyi ügyész­ség fel­ál­lí­tá­sá­nak jelen­tő­sé­ge a tör­té­nel­mi előz­mé­nyek­hez mér­ten ismer­he­tő meg leg­in­kább. Rövi­den rámu­ta­tott a mai, az 1871-ben fel­ál­lí­tott, vala­mint a közép­ko­ri köz­vád­lói intéz­mény külön­bö­ző­sé­gé­i­re, majd bemu­tat­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti fele­lős­ség­re vonás eljá­rás­rend­jét a magán­bosszú­tól a tiszti- és ura­dal­mi ügyé­szek működéséig.

Dr. Tava­szi­né dr. Nett Csil­la, a MJE Somogy Megyei Szer­ve­ze­té­nek elnö­ke az emlék­ülést záró fel­szó­la­lá­sá­ban rámu­ta­tott, hogy az elmúlt 150 évben vala­mennyi jogá­szi hiva­tás­rend, így az ügyész­ség is folya­ma­tos kihí­vá­sok­kal néz szem­be, a vál­to­zó tár­sa­dal­mi viszo­nyok és a meg­úju­ló jogi keret­rend­szer mel­lett azon­ban az ügyész tevé­keny­sé­gét ma is az 1871. évi ügyé­szi eskü szö­ve­gé­ben meg­fo­gal­ma­zott köve­tel­mé­nyek hat­ják át.

Az emlék­ülést köve­tő­en a részt­ve­vők koszo­rút helyez­tek el az első kirá­lyi főügyész, Kozma Sán­dor egy­ko­ri kapos­vá­ri lakó­há­zá­nál lévő emléktáblán.

Az emlék­ülés fotó­it a Somogy Megyei Főügyész­ség készítette.