Főoldal » Archív » Új identitást szerzett és társkeresésbe fogott a csaló nő

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, közokirat-hamisítás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt vádat emelt egy 55 éves jános­hal­mi nővel szem­ben, aki más sze­mély ada­ta­it fel­hasz­nál­va új okmá­nyo­kat készít­te­tett, majd társ­ke­re­sés­be fogott, hogy a becsa­pott fér­fi­ak­tól pénzt csal­jon ki.

Az 55 éves jános­hal­mi nő annak érde­ké­ben, hogy a koráb­bi, jog­erő­sen kisza­bott bör­tön­bün­te­té­se letöl­té­sé­nek meg­kez­dé­sét elke­rül­je, 2014 novem­be­ré­ben és 2015 már­ci­u­sá­ban meg­je­lent a kecs­ke­mé­ti okmány­iro­dá­ban és egy ide­gen sze­mély ada­ta­it fel­hasz­nál­va hamis sze­mé­lyi iga­zol­ványt és lak­cím­kár­tyát állít­ta­tott ki, továb­bá tb és adó­iga­zol­ványt csi­nál­ta­tott magá­nak. Az új sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak meg­szer­zé­se után a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy csa­lás útján áldo­za­ta­i­tól pénzt fog szerezni.

A nő új nevén tár­ke­re­ső hir­de­tés­re jelent­ke­zett, ahol kap­cso­lat­ba került egy kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel. A vád­lott arra hivat­koz­va, hogy egy kol­lé­gá­já­nak tar­to­zik, rávet­te a sér­tet­tet arra, hogy 150.000,- Ft köl­csönt vegyen fel, melyet a vád­lott ígért tör­lesz­te­ni. Az ígé­ret­ből nem lett semmi, mert a nő a tör­lesz­tést meg sem kezdte.

Másik kecs­ke­mé­ti áldo­za­tát szin­tén álné­ven 2016 augusz­tu­sá­ban egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon ismer­te meg, majd miu­tán a férfi bizal­má­ba fér­kő­zött, kül­föl­di mun­ka­vál­la­lás ürü­gyén 130.000,- ft-ot kért tőle azzal az ígé­ret­tel, hogy az örö­költ ingat­la­na eladá­sá­ból fogja a tar­to­zást vissza­fi­zet­ni a sér­tett­nek. Ezután tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel és külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va 2017 janu­ár­já­ig össze­sen közel 3 mil­lió forin­tot csalt ki a fér­fi­től. Emel­lett a férfi 2017 már­ci­u­sá­ban még mobil­te­le­font is vett a nőnek, aki azt elfo­gá­sá­ig használta.

Emel­lett a nőnek egy másik, 150.000,- Ft-os köl­csön­ügy­let miatt is felel­nie kell, ame­lyet ő maga vett fel álné­ven egy tár­sa­ság­tól, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gát, tel­je­sí­té­si szán­dé­kát és képes­sé­gét ille­tő­en őket is megtévesztette.

Az ügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő nőt több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó nő bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.