Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Új járási ügyészség létesült Érden

2019. janu­ár 1. nap­já­tól Érden lét­re­jött az Érdi Járá­si Ügyész­ség, amely egy­elő­re az Érdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság koráb­bi épü­le­té­ben kapott helyet.

2019. janu­ár 1. nap­já­tól lét­re­jött az Érdi Járá­si Ügyész­ség. A járá­si ügyész­ség ille­té­kes­sé­ge Érden, Diós­don, Száz­ha­lom­bat­tán, Pusz­ta­zá­mo­ron, Török­bá­lin­ton, Sós­kú­ton és Tár­no­kon elkö­ve­tett, helyi hatás­kör­be tar­to­zó bűn­ügyek­re ter­jed ki.

Az Érdi Járá­si Ügyész­sé­gen kilenc ügyész, öt iro­dai dol­go­zó és egy fizi­kai alkal­ma­zott dolgozik.

A járá­si ügyész­ség a közel­jö­vő­ben fel­épí­tés­re kerü­lő, az Érdi Járás­bí­ró­ság­gal közös szék­ház elké­szü­lé­sé­ig az Érdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság koráb­bi épü­le­té­ben, az Érd, Felső utca 4-6. szám alatt működik.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség a 23/803-138-as és a 23/803-139-es tele­fon­szá­mo­kon érhe­tő el.

Az ügyész kol­lé­gák min­den hónap első csü­tör­tö­kén 8 óra 30 perc­től 15 óráig tar­ta­nak ügyfélfogadást.