Főoldal » Hírek » Új másodfokú eljárás lesz az un. SZEVIÉP-ügyben

Fel­leb­be­zett a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az un. Sze­vi­ép ügy­ben az íté­lő­táb­la mai dön­té­sé­vel szemben. 

A har­mad­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Tör­vény­szék másod­fo­kú íté­le­tét két vád­lott­ra vonat­ko­zó részé­ben hatá­lyon kívül helyez­te, és a másod­fo­kú bíró­sá­got új eljá­rás­ra uta­sí­tot­ta. Az idő­köz­ben elhunyt har­ma­dik vád­lott­ra az eljá­rást megszüntette.

A SZEVIÉP-ügyként ismert­té vált bün­te­tő­ügy három vád­lott­ját az első­fo­kon eljárt Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság csőd­bűn­cse­lek­mény bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék a járás­bí­ró­ság bűnös­sé­get meg­ál­la­pí­tó íté­le­tét meg­vál­toz­tat­va a vád­lot­ta­kat a vád alól felmentette.

A Pécsi Íté­lő­táb­la har­mad­fo­kú taná­csa a Sze­ge­di Tör­vény­szék fel­men­tő íté­le­tét oly mér­ték­ben meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta, hogy annak kikü­szö­bö­lé­sé­re a har­mad­fo­kú eljá­rás­ban nem volt lehe­tő­ség. Ezért a mai napon kihir­de­tett vég­zé­sé­vel a másod­fo­kú íté­let két vád­lott­ra vonat­ko­zó részét hatá­lyon kívül helyez­te, és a másod­fo­kú bíró­sá­got új eljá­rás­ra uta­sí­tot­ta. Az idő­köz­ben elhunyt har­ma­dik vád­lott tekin­te­té­ben – az első- és másod­fo­kú íté­le­tek rá vonat­ko­zó része­i­nek hatá­lyon kívül helye­zé­se mel­lett – az eljá­rást megszüntette.

Az íté­lő­táb­la vég­zé­se ellen az ügyész fel­leb­be­zést ter­jesz­tett elő. Az eljá­rás a Kúria előtt folytatódik.