Főoldal » Hírek » Új módszerekkel találnak áldozatot az unokázós csalók - VIDEÓVAL - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két nő letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint újabb típu­sú uno­ká­zós csa­lás­ban működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nők isme­ret­len tár­sai 2020. augusz­tus 23-án, a dél­utá­ni órák­ban fel­hív­tak egy idős­ko­rú, Tárno­kon lakó asszonyt és elhi­tet­ték vele, hogy fia drog­ügy­let­be keve­re­dett. Állí­tá­suk sze­rint a sér­tett gye­re­ke most is a rend­őr­sé­gen van és ahhoz, hogy elen­ged­jék a sér­tett­nek az összes pén­zét és éksze­rét át kell adnia fia ügyvédjének. 

Fel­hív­ták az idős asszonyt arra, hogy a pénzt és az ékszer­eket tegye egy lezárt borí­ték­ba, az ügy­véd egyik kol­lé­gá­ja elmegy hozzá és átve­szi azt tőle.

Ezután a két női elkö­ve­tő autó­val Tár­nok­ra ment, és amíg egyikük a jár­mű­ben vára­ko­zott, a másik szin­tén ügy­véd­ként, hamis néven bemu­tat­koz­va átvett a sér­tet­től egy borí­ték­ban egy­mil­lió forint kész­pénzt, majd távoztak.

Az érdi rend­őrök pél­dás fel­de­rí­tő mun­ká­val egy nap­pal később elfog­ták az idős hölgy­nél meg­je­lent két nőt, de addig­ra a sér­tett pén­zé­nek nyoma veszett.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, vala­mint a bűn­is­mét­lés illet­ve a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a két nőletar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://youtu.be/aJhwCjgfw38