Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Új pszichoaktív anyaggal kereskedtek - letartóztatás-a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­tat­ta a járás­bí­ró­ság azt a 12 sze­mélyt, akik ellen bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tett miatt foly­tat nyo­mo­zást a Bara­nya Megyei Rendőr-főkapitányság. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a bűn­ban­da 2019 ele­jé­től érté­ke­sí­tett - rész­ben álta­luk készí­tett - tudat­mó­do­sí­tó sze­re­ket Pécs terü­le­tén. A gya­nú­sí­tot­tak a kábí­tó hatá­sú poro­kat ace­ton­nal kever­ték, kiszá­rí­tot­ták és por­ci­óz­ták, azért, hogy azok fogyaszt­ha­tók és elad­ha­tók legye­nek. A bűn­szö­vet­ség veze­tői tár­sa­ik köz­re­mű­kö­dé­sé­vel így heten­te több száz gramm új pszi­cho­ak­tív anya­got értékesítettek.

A nyo­mo­zó ható­ság szer­ve­zett akció kere­té­ben 2020. augusz­tus 26-án vette őri­zet­be a bűn­szö­vet­ség 12 tag­ját, a Pécsi Járá­si Ügyész­ség pedig indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­suk­ra. Mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén meg­szök­né­nek, nehe­zí­te­nék a bizo­nyí­tást, illet­ve foly­tat­nák a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezért a Pécsi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – egyet­ért­ve az ügyész­ség állás­pont­já­val – elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A rend­őri műve­let­ről készült videó és fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/osszehangolt-akcio-tobb-helyszinen#7