Főoldal » Hírek » Új pszichoaktív szer hatása alatt okozott halálos balesetet - rendőrségi fotókkal - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség halált okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 28 éves férfi ellen. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júni­us 24-én este, lakott terü­le­ten kívül, egy ben­zin­ku­tat és az 56. számú főutat össze­kö­tő szer­víz­úton, jó látá­si viszo­nyok között vezet­te a test­vé­re gép­ko­csi­ját. A vád­lott a KRESZ sza­bá­lya­it meg­szeg­ve úgy vett részt a köz­úti köz­le­ke­dés­ben, hogy a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt állt. A veze­tés előtt ugyan­is új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat fogyasz­tott, még­pe­dig a hasis és a mari­hu­á­na ható­anya­gá­hoz hason­ló hatá­sú, de mes­ter­sé­ge­sen elő­ál­lí­tott szin­te­ti­kus vegyületet.

A keresz­te­ző­dés­hez érve a férfi az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elle­né­re nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a neki jobb­ról a főúton hala­dó másik sze­mély­gép­ko­csi­nak, hanem bódult álla­po­ta miat­ti figyel­met­len­ség­ből az érke­ző gép­ko­csi sáv­já­ba haj­tott. A másik, a meg­en­ge­dett sebes­ség­nél egyéb­ként is las­sab­ban hala­dó autó sofőr­je a bal­eset elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben vész­fé­ke­zett, azon­ban az ütkö­zést elke­rül­ni nem tudta, az elé hajtó autó jobb hátul­já­nak ütközött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lott autó­ja meg­pör­dült és a sza­lag­kor­lát­ba csa­pód­va az útszé­li víz­el­ve­ze­tő árok­ba csúsz­va állt meg, míg az érke­ző autó szin­tén a jobb olda­li sza­lag­kor­lát­nak ütközött.

A férfi autó­já­nak jobb hátsó, 39 éves utasa az ajtó oldal­üve­gén át az árok­ba kiesett, és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott autó­já­nak jobb első utasa súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a vád­lott és a másik autó uta­sai nem sérül­tek meg, azon­ban mind­két gép­ko­csi­ban jelen­tős anya­gi kár keletkezett.

A vád­lot­tat koráb­ban, 2016. évben bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt elítél­te a bíró­ság. Soron kívü­li orvo­si vizs­gá­la­ta alkal­má­val a jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan­ná nyilvánították.

Vele szem­ben a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járásbíróságnál.

Az ügy­ben 2021. júni­us 25. nap­ján kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/baleseti-hirek-59