Főoldal » Archív » Újabb adó- és járulékcsalók elleni vádemelés Hevesben

A Heves Megyei Főügyész­ség még 2015 októ­be­ré­ben emelt vádat 132 olyan, az állam­nak összes­sé­gé­ben több mint 5 mil­li­árd Ft vagyo­ni hát­rányt okozó sze­méllyel szem­ben, akik rész­ben egy orszá­go­san működ­te­tett, fik­tív munkaerő-kölcsönzéssel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­zet tag­jai, rész­ben a bűn­szer­ve­zet adó- és járu­lék elke­rü­lés­re irá­nyu­ló szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő vál­lal­ko­zá­sok kép­vi­se­lői vol­tak. Ezzel pár­hu­za­mo­san tovább foly­ta­tó­dott a kiter­jedt bűnö­zői háló­zat fel­gön­gyö­lí­té­se, mely­nek ered­mé­nye­ként újabb vál­lal­ko­zók­kal szem­ben került sor vádemelésre.

A most meg­vá­dolt két sze­mély 2014 előtt éve­ken át folya­ma­to­san, össze­sen több tíz­mil­lió forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt oko­zott a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­nek azál­tal, hogy nem fizet­ték meg az álta­luk veze­tett vál­lal­ko­zá­sok­nál alkal­ma­zott mun­ka­vál­la­lók fog­lal­koz­ta­tá­sa után az őket ter­he­lő szo­ci­á­lis hoz­zá­já­ru­lá­si adót, a szak­kép­zé­si hoz­zá­já­ru­lást, vala­mint a nyugdíj- és egyéb járu­lé­ko­kat. Emel­lett valót­lan tar­tal­mú szám­lák fel­hasz­ná­lá­sá­val jogo­su­lat­la­nul csök­ken­tet­ték az álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket is. Minden­nek érde­ké­ben a vád­lot­tak szín­lelt munkaerő-kölcsönzési meg­ál­la­po­dá­so­kat írtak alá az erre sza­ko­so­dott bűn­szer­ve­zet kép­vi­se­lő­jé­vel, aki olyan cég nevé­ben járt el, mely csu­pán papí­ron fog­lal­koz­tat­ta és köl­csö­nöz­te ki azo­kat a dol­go­zó­kat, akik való­já­ban mind­vé­gig a hoz­zá­juk for­du­ló vál­lal­ko­zá­sok alkal­ma­zá­sá­ban áll­tak. A mun­ka­vál­la­lók­nak mind­er­ről nem volt tudomásuk.

A fik­tív mun­ka­erő köl­csön­zés­sel üzlet­sze­rű­en fog­lal­ko­zó - később csőd­be vitt - vál­lal­ko­zá­sok az ille­gá­lis tevé­keny­sé­gü­kért munkaerő-kölcsönzési díj címén jelen­tős össze­ge­ket szám­láz­tak az egyes cégek felé, majd az átutalt összeg egy részét „zseb­be” vissza­ad­ták a cégvezetőknek.

A Heves Megyei Főügyész­ség a fen­ti­e­ken túl nem­ré­gi­ben még továb­bi nyolc sze­mélyt vádolt meg hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek, így több rend­be­li jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­gé­nek elkövetésével.

Az ezek­ben az ügyek­ben érin­tett, a bűnös­sé­gü­ket beis­me­rő és az álta­luk oko­zott vagyo­ni hát­rány egy részét külön­bö­ző mér­ték­ben meg­té­rí­tő vád­lot­tak vala­mennyi­en éltek azzal a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben biz­to­sí­tott lehe­tő­ség­gel, hogy lemond­tak a tár­gya­lás­ról. A Heves Megyei Főügyész­ség mind­ezek­re figye­lem­mel - rész­le­ges vagyon­el­kob­zás mel­lett - pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, továb­bá pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az esetükben.