Főoldal » Hírek » Újabb büntetőfékezéses ügyben emelt vádat az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a vád­lott egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus miat­ti indu­lat­tól vezé­rel­ve indo­ko­lat­la­nul, erő­tel­je­sen féke­zett egy uta­so­kat szál­lí­tó autó­busz előtt. A vész­fé­ke­zés elle­né­re, a busz sofőr­je már nem tudott meg­áll­ni, a vád­lot­ti gép­ko­csi­nak ütkö­zött, ami­nek követ­kez­té­ben több utas megsérült. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 37 éves férfi - 2018. augusz­tus 6-án, dél­után, gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a IV. kerü­let­ben, a Megye­ri úton a Fóti út irányába.

Ezzel egy idő­ben a Megye­ri úton a vád­lott előtt, vele azo­nos irány­ban köz­le­ke­dett egy menet­rend sze­rin­ti autó­busz. A buszon töb­ben utaz­tak, közü­lük töb­ben állva.

A busz veze­tő­je a Megye­ri teme­tő elne­ve­zé­sű meg­ál­ló­ban meg­állt, majd onnan úgy indult el, hogy rög­tön a belső for­gal­mi sávba sorolt, miu­tán úgy ítél­te meg, hogy ezzel más jár­mű­vet a köz­le­ke­dé­sé­ben nem akadályoz.

Az autó­busz mögött azon­ban a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­sé­get jóval meg­ha­la­dó, mint­egy 90 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett a vád­lott, aki­nek emi­att fékez­nie kel­lett, a sebes­sé­gét 65 km/h-ra csök­ken­tet­te. A vád­lott úgy vélte, hogy a busz veze­tő­je köz­le­ke­dett, illet­ve sorolt be elé sza­bály­ta­la­nul, ezért fény - és hang­jel­zés­sel hívta fel erre a sofőr figyelmét.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus miat­ti indu­lat­tól vezé­rel­ve, mint­egy 75 km/h sebes­ség­re fel­gyor­sul­va az autó­buszt meg­előz­te, majd a meg­fe­le­lő távol­sá­got nem tart­va, vissza­so­rolt az autó­busz elé, és az autót szán­dé­ko­san és indo­ko­lat­la­nul, erő­tel­je­sen lefé­kez­te, ezál­tal az autó­busz uta­sa­i­nak testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki.

Az autó­busz veze­tő­je az ütkö­zést úgy pró­bál­ta elke­rül­ni, hogy nyom­ban vész­fé­ke­zett, meg­áll­ni azon­ban a már így sem tudott, az autó­busz ele­jé­vel a vád­lot­ti gép­ko­csi hátul­já­nak ütközött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó­busz több utasa az ülés­ből előre esett, a buszon állók közül töb­ben eles­tek. Volt, aki mell­kas zúzó­dást, vérző hám­sé­rü­lé­se­ket, más utas pedig test szer­te, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A szán­dé­kos veszély­hely­zet oko­zás miatt tör­tént ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó­busz­ban több mint 300.000 forint, míg a gép­ko­csi­ban mint­egy 1.500.000 forint anya­gi kár keletkezett.

A vád­lot­tal szem­ben a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés, vala­mint nagyobb, illet­ve kisebb kárt okozó ron­gá­lás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és közügyektől-, illet­ve jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A  fotók a  hely­szí­ni szem­lén készültek.