Főoldal » Hírek » Újabb elkövetőket fogtak el a tehervonatok fosztogatói közül – letartóztatási indítvány - Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát, akik több tár­suk­kal rend­sze­re­sen és szer­ve­zet­ten fosz­to­gat­tak vas­út­ál­lo­má­so­kon vesz­teg­lő tehervonatokat.

Koráb­ban már több sze­mélyt is elszá­mol­tat­tak, akik szin­tén jelen ügy elkö­ve­tő­i­hez köthetők.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a most elfo­gott két férfi is tevé­ke­nyen részt vett abban, hogy Buda­pes­ten a Ferenc­vá­ro­si pálya­ud­var köze­lé­ben for­gal­mi okok­ból vára­ko­zó teher­vo­na­tok egyes vagon­ja­it fel­tör­ve, azok­ból külön­bö­ző áru­cik­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el társaikkal.

Leg­ke­ve­sebb negy­ven darab kerék­párt, több tíz doboz már­kás ruhá­za­ti ter­mé­ket és sport­sze­re­ket, több tíz hűtő­szek­rényt, több száz pár sport­ci­pőt, nagy mennyi­sé­gű mosó-mosogató- fertőtlenítő- és tisz­ta­sá­gi sze­re­ket, hat­van darab autó­gu­mit, két rak­lap­nyi nyom­ta­tó­al­kat­részt zsák­má­nyol­tak a fenti módszerrel.

A mint­egy két­éves idő­szak­ban az elkö­ve­tői kör a cse­lek­mé­nyek­kel több, mint tíz­mil­lió forint­hoz jutott.

A ceg­lé­di rend­őrök ered­mé­nyes fel­de­rí­té­se nyo­mán most elfo­gott továb­bi két elkö­ve­tőt több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ták meg.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az eljá­rá­si jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.