Főoldal » Archív » Újabb embercsempésszel szembeni vádemelés Baranyában - Fotókkal

A Mohácsi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűntet­te miatt emelt vádat egy román férfi ellen, aki 2019 nya­rán több, mint 50 mig­ráns sze­mélyt szál­lí­tott Magyar­or­szág­ról az oszt­rák határhoz.

A román férfi 2019 júni­u­sá­ban négy alka­lom­mal szál­lí­tott Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó, har­ma­dik ország­be­li állam­pol­gá­ro­kat a déli határ­tól a magyar-osztrák állam­ha­tár­hoz abból a cél­ból, hogy a mig­ráns sze­mé­lyek jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel az állam­ha­tárt átléphessék. 

A román férfi az első három alka­lom­mal 40 kül­föl­di sze­mélyt szál­lí­tott át az országon. 

2019. júli­us ele­jén a férfi a Bara­nya megyei Köl­ked hatá­rá­ban 12 mig­ráns sze­mélyt vett fel gép­ko­csi­já­ba abból a cél­ból, hogy őket az orszá­gon keresz­tül vigye az oszt­rák államhatárhoz. 

Útköz­ben a gép­ko­csit Mohács köze­lé­ben a rend­őrök iga­zol­tat­ták, és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az autó­ban 12, Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mély van. 

A férfi a mig­ráns sze­mé­lyek­től alkal­man­ként és sze­mé­lyen­ként 600-700 Eurót kapott a szállításért.

A román férfi cse­lek­mé­nye foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­kor készí­tett fotók itt tekint­he­tők meg: