Főoldal » Hírek » Újabb embercsempész akadt el a sárban - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szlo­vák fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár végén, egy koráb­bi sike­res szál­lí­tást köve­tő­en újabb fuvar­meg­bí­zást tel­je­sít­ve, nyolc mig­ránst akart a szerb-magyar állam­ha­tár köze­lé­ben sze­mély­gép­ko­csi­já­ba fel­ven­ni. Autó­ja azon­ban a talál­ko­zá­si pon­ton elakadt a sár­ban és a határ­ren­dé­szek tet­ten érték.

A vád­irat sze­rint a szlo­vák férfi idén janu­ár köze­pén azért jött Magyar­or­szág­ra, hogy isme­ret­len meg­bí­zó­já­nak uta­sí­tá­sai alap­ján a szerb-magyar állam­ha­tárt meg nem enge­dett módon átlé­pő sze­mé­lye­ket Auszt­ri­á­ba szál­lít­son. A meg­bí­zó a szál­lí­tás­ra sze­mély­au­tót, a kap­cso­lat­tar­tás­hoz mobil­te­le­font biz­to­sí­tott szá­má­ra. Első alka­lom­mal a meg­bí­zást sike­re­sen tel­je­sít­ve a vád­lott a mig­rán­so­kat Auszt­ri­á­ba szál­lí­tot­ta és ezért fejen­ként 200 Eurot kapott.

Továb­bi szál­lí­tá­sok érde­ké­ben a vád­lott maga is vett egy sze­mély­au­tót, majd janu­ár 29-én Tata­há­za köze­lé­ben, egy elő­ze­te­sen egyez­te­tett, erdős-fás terü­let­re haj­tott azért, hogy az ún. „sétál­ta­tók” segít­sé­gé­vel Magyar­or­szág­ra átju­tott 8 mig­ránst fel­ve­gye. A jármű azon­ban a sár­ban elakadt éppen akkor, ami­kor a mig­rán­sok az autó felé haladtak.

A Bács­al­má­si Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei a vád­lot­tat tet­ten érték. Ezt látva a mig­rán­sok futni kezd­tek, de őket is elfog­ták. A koráb­bi sike­res szál­lí­tás­ból a vád­lott­nál meg­ma­radt 1.150,- Eurot a nyo­mo­zók lefoglalták.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szlo­vák fér­fit vagyo­ni haszon végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, Magyar­or­szág­ról kiuta­sí­tá­sát, továb­bá a jármű, a mobil­te­le­fon és a kész­pénz elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.