Főoldal » Hírek » Újabb embercsempészek kerültek 72 órán belül bíróság elé Veszprémben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a tet­ten­éré­sü­ket köve­tő három napon belül bíró­ság elé állí­tott két, szerb állam­pol­gár­sá­gú embercsempészt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 21 és 19 éves fér­fi­ak 2021. feb­ru­ár 27-én reg­gel a magyar-szerb állam­ha­tár magyar olda­lán, egy erdős terü­le­ten 11, magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló, a határt koráb­ban ille­gá­li­san átlé­pő sze­mélyt vet­tek fel az álta­luk veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba, azzal a szán­dék­kal, hogy Auszt­ri­á­ba szál­lít­ják őket.

A sofő­rö­ket az isme­ret­len meg­bí­zó­juk tele­fo­non irá­nyí­tot­ta, és hatá­roz­ta meg a szál­lí­tá­si útvo­na­lat, illet­ve a sze­mély­gép­ko­csit is ő bocsá­tot­ta a ren­del­ke­zé­sük­re. Sike­res szál­lí­tás ese­tén a sofő­rök­nek sze­mé­lyen­ként 350 euró járt volna.

A rend­őrök azon­ban Veszp­rém kül­te­rü­le­tén fel­tar­tóz­tat­ták őket, a jár­mű­ből pedig elő­ál­lí­tot­ták a 11 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt.  A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai a két szál­lí­tást végző szerb állam­pol­gárt őri­zet­be vet­ték, majd az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő, haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A nyo­mo­zás gyors lefoly­ta­tá­sát köve­tő­en a gya­nú­sí­tot­ta­kat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség 2021. már­ci­us 2-án a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság elé állította.

A bíró­ság a ter­hel­te­ket a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, s mind­ket­tő­jü­ket három év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, illet­ve hat évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág­ról, a szál­lí­tás­hoz hasz­nált jár­mű­vet pedig a kap­cso­lat­tar­tás­hoz hasz­nált tele­fon­nal együtt elko­boz­ta. Az íté­le­tet vala­mennyi érin­tett tudo­má­sul vette, így az jogerős.