Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Újabb embercsempészek letartóztatásban Nógrád megyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te két szerb állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pész letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két gya­nú­sí­tott 2022. augusz­tus 10-én kora dél­után Szé­csény kül­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett két, magyar rend­szá­mú gép­ko­csi­val a 22-es számú főúton, ami­kor rend­őrök intéz­ked­ni akar­tak velük szem­ben. A fia­ta­labb férfi egy zárt kis­te­her­au­tót, idő­sebb társa pedig egy sze­mély­gép­ko­csit veze­tett, neki az volt a sze­re­pe, hogy a kis­te­her­au­tó előtt halad­jon, és fel­mér­je, figyel­mez­tes­se tár­sát az eset­le­ges rend­őri jelen­lét­re, ő volt az úgy­ne­ve­zett „elő­fu­tó”. A két gép­ko­csi Kecs­ke­mét­től az M5-ös autó­pá­lyán, majd a 21-es számú főúton, végül az intéz­ke­dés helyé­ig végig együtt mozgott.

A kis­te­her­au­tó veze­tő­je az őt meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel köve­tő rend­őr­sé­gi gép­jár­mű jel­zé­sé­re nem állt meg, gyor­sí­tott, és a szé­csé­nyi tég­la­gyár telep­he­lyé­re haj­tott, majd leál­lí­tot­ta a gép­ko­csit és a rend­őri intéz­ke­dés elöl elfu­tott. Eköz­ben a jármű utas­te­ré­ben utazó 19 főből négy sze­mély szin­tén el akart mene­kül­ni a hely­szín­ről, azon­ban őket és a két gya­nú­sí­tot­tat a hely­szín­re érke­ző meg­erő­sí­tő rend­őri erők elfogták.

A kis­te­her­au­tó zárt rak­te­ré­ben 19 fő, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mély uta­zott, aki­ket ille­gá­li­san akart a két szerb állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság terü­le­té­re jut­tat­ni. A 19 sze­mély Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­sa jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudta.

A szál­lí­tott sze­mé­lyek a jármű rak­te­ré­ben, tel­je­sen zárt rész­ben, ablak, szel­lő­ző nyí­lás, klíma és ülő­hely nél­kül, nyári káni­ku­lai meleg­ben tar­tóz­kod­tak, ami testi, lelki gyöt­rel­met oko­zott a szál­lí­tás során szá­muk­ra. A jármű a déli határ­tól tör­tént indu­lás­tól köz­le­ked­ve sehol nem állt meg.

A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nyük­kel segít­sé­get nyúj­tot­tak a 19 fő szír állam­pol­gár­nak az állam­ha­tár ille­gá­lis átlé­pé­sé­ben, cse­lek­mé­nyük a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek minősül.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a ter­hel­tek jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, szö­ké­sük illet­ve elrej­tő­zé­sük veszé­lye miatt a nyo­mo­zá­si bíró a két szerb állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.