Főoldal » Hírek » Újabb férfi őrizetben, aki intézkedés közben ütötte meg a rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a Bara­nya vár­me­gyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a rend­őrök 2023. feb­ru­ár 4-án, reg­gel, Pécs bel­vá­ro­sá­ban sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt intéz­ked­tek egy 35 éves helyi fér­fi­val szem­ben. Miu­tán a rend­őrök közöl­ték, hogy hely­szí­ni bír­sá­got szab­nak ki vele szem­ben, a férfi trá­gár sza­vak­kal szid­ta a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket. Mivel a férfi több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem hagyott fel a rend­őrök szi­dal­ma­zá­sá­val, közöl­ték vele, hogy elő­ál­lít­ják a váro­si rendőrkapitányságra.

A férfi erre rátá­madt a rend­őrök­re és ököl­lel egyi­kük feje irá­nyá­ba ütött, amely ütés a rend­őr véde­ke­zé­se miatt csak a sér­tett vál­lát érte el. Az elkö­ve­tő ez után ököl­lel még egy­szer meg­ütöt­te a rend­őrt, ekkor a mell­ka­sát céloz­ta, de a hárí­tás miatt az érin­tő­le­ge­sen a sér­tet­tet ért ütés a koráb­bi­hoz hason­ló­an sérü­lést nem okozott.

A rend­őrök végül testi kény­szert alkal­maz­tak, és föld­re vit­ték a fér­fit, majd meg­bi­lin­cse­lé­se után elő­ál­lí­tot­ták a kapitányságra. 

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa után indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.  A gya­nú­sí­tott egzisz­ten­ci­á­lis körül­mé­nyei ren­de­zet­le­nek, erő­sza­kos és vagyon elle­ni cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tett elő­éle­tű, így alap­pal lehet tar­ta­ni attól, hogy a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se nél­kül elér­he­tet­len­né válna, vagy sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság ma dönt.