Főoldal » Hírek » Újabb férfi őrizetben, aki intézkedés során harapta meg a rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő 28 éves fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a rend­őrök 2022. szep­tem­ber 26-án, 13 óra körül, ittas álla­pot­ban tör­tént jár­mű­ve­ze­tés miat­ti lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján meg­je­len­tek egy Hajdú-Bihar megyei bank épü­le­té­nél intéz­ke­dés cél­já­ból. A beje­len­tő meg­hall­ga­tá­sát köve­tő­en a rend­őrök rejt­ve figyel­ték a beje­len­tés­ben meg­je­lölt sze­mély­gép­ko­csit, amely a pénz­in­té­zet előt­ti szer­viz­úton par­kolt, majd lát­ták, hogy egy férfi beszáll a jár­mű­be és elin­dul.

Ami­kor a sofőr ész­lel­te a szol­gá­la­ti gép­ko­csit, a rend­őrök elől kitér­ve haladt tovább és annak elle­né­re mene­kült meg­kö­ze­lí­tő­leg egy kilo­mé­te­ren át, hogy a jár­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés működ­te­té­sé­vel pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni.

A férfi a lakó­he­lye előtt állt meg, befu­tott az ingat­lan­ba és bezár­kó­zott annak nap­pa­li­já­ba. A rend­őrök testi erő­vel pró­bál­ták benyom­ni az ajtót, ame­lyet a férfi az édes­any­ja hatá­sá­ra enge­dett csak el, majd hir­te­len a kony­há­ban lévő hűtő­gép­hez futott, amely­ből kivett egy dobo­zos sört azért, hogy azt meg­igya.

A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy vesse alá magát az intéz­ke­dés­nek, amely­hez végül testi kény­szert alkal­maz­tak. A férfi ennek is ellen­állt, kar­ja­it ököl­be szo­rí­tot­ta és azo­kat a mell­ka­sa alá húzta, majd meg­ha­rap­ta az egyik rend­őr ujját, azon nyílt seb­bel járó, 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lést okoz­va.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.  A férfi csa­lá­di körül­mé­nyei ren­de­zet­le­nek, alko­hol­fo­gyasz­tás­sal kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, jelen­le­gi cse­lek­mé­nyét is fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, így alap­pal lehet tar­ta­ni attól, hogy a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se nél­kül sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A férfi nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság ma dönt.