Főoldal » Archív » Újabb gyanúsítások a kézilabda mérkőzésekkel kapcsolatos vesztegetési ügyben

A nyo­mo­zó ügyé­szek az ügy­ben három újabb gya­nú­sí­tot­tat hall­gat­tak ki, amellyel a vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miat­ti nyo­mo­zás gya­nú­sí­tott­ja­i­nak száma kilenc­re nőtt.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen vesz­te­ge­tés, illet­ve vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás kézi­lab­da meccsek ered­mé­nyé­nek jogo­su­lat­lan befo­lyá­so­lá­sá­nak gya­nú­ja miatt.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség eljá­ró ügyé­szei 2017. júni­us 7-én több hely­szí­nen ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, amely­nek ered­mé­nye­ként okira­to­kat és egyéb tár­gyi bizo­nyí­té­ko­kat fog­lal­tak le, majd akkor hat sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként vesz­te­ge­tés, illet­ve vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint, egyes klub­csa­pa­tok veze­tői, illet­ve edzői a mér­kő­zé­sek ered­mé­nyé­nek befo­lyá­so­lá­sa érde­ké­ben kínál­tak fel jog­ta­lan előnyt (alkal­man­ként több száz­ezer forin­tot), amit az érin­tett játék­ve­ze­tők elfogadtak.

A nyo­mo­zás során a nyo­mo­zó ügyé­szek újabb három sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként. A nyo­mo­zás­nak így jelen­leg össze­sen kilenc gya­nú­sí­tott­ja van; négy játék­ve­ze­tő, két csa­pat­edző, két klub elnök és a Magyar Kézi­lab­da Szö­vet­ség (MKSZ) egyik tiszt­ség­vi­se­lő­je. A gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon védekeznek.

A nyo­mo­zás még folya­mat­ban van, ennek során az ügyész­ség továb­bi mér­kő­zé­sek jog­ta­lan befo­lyá­so­lá­sát vizsgálja.