Főoldal » Archív » Újabb gyanúsított előzetesét indítványozta a főügyészség az un. Czeglédy ügyben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akit a keddi napon vet­tek őri­zet­be a NAV nyomozói. 

A gyanú sze­rint a férfi a dr. Czeg­lédy Csaba által veze­tett Humán Ope­rá­tor Zrt. alkal­ma­zott­ja­ként műkö­dött közre a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­se során az álla­mi költ­ség­ve­tés meg­ká­ro­sí­tá­sá­ban. A mind­ed­dig ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok alap­ján a férfi a szom­bat­he­lyi szék­he­lyű rész­vény­tár­sa­ság műkö­dé­se során, töb­bek között, köny­ve­lé­si tevé­keny­ség vég­zé­sé­vel, az isko­la­szö­vet­ke­ze­tek adó­be­val­lá­sa­i­nak elké­szí­té­sé­vel és benyúj­tá­sá­val vett részt a bűn­cse­lek­mény elkövetésében. 

A gya­nú­sí­tott ese­té­ben közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a köz­re­mű­kö­dé­sé­vel az álla­mi költ­ség­ve­tést ért vagyo­ni hát­rány össze­ge 950 mil­lió forint. 

A külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult nyo­mo­zás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését. 

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tart ülést.