Főoldal » Hírek » Újabb gyanúsítottak a korrupció útján szerzett pályázati támogatások ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zá­sá­ban eddig 34 gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2022 ápri­li­sá­ban össze­han­golt bűn­ügyi akció kere­té­ben 18 sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, akik rész­ben a magyar álla­mi költ­ség­ve­tés­ből, rész­ben euró­pai uniós for­rás­ból finan­szí­ro­zott – és a Gaz­da­ság­fej­lesz­té­si és Inno­vá­ci­ós Ope­ra­tív Prog­ram kere­té­ben kiírt – pályá­za­tok­kal kap­cso­lat­ban követ­tek el kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek ered­mé­nye­ként jelen­tős össze­gű, kor­rup­ci­ós ere­de­tű, vagyon­el­kob­zás alá eső vagyon­ele­me­ket fog­lalt le a főügyészség. 

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2023. már­ci­us 2-án ország­szer­te 17 hely­szí­nen össze­han­golt bűn­ügyi akci­ót haj­tott végre, amely­ben – a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, vala­mint a Készen­lé­ti Rend­őr­ség bevo­ná­sá­val – közel 80 ügyész és rend­őr vett részt.

A rész­ben gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szék­he­lye­in vég­zett kuta­tá­so­kat és lefog­la­lá­so­kat köve­tő­en, a főügyész­ség 9 sze­mélyt hall­ga­tott ki gyanúsítottként.

Az újabb gya­nú­sí­tá­sok az Egész­ség­ipa­ri Támo­ga­tá­si Prog­ram kere­té­ben benyúj­tott pályá­za­to­kat is érin­tik. A leg­ki­sebb támo­gat­ha­tó pro­jekt­mé­ret 400 mil­lió forint volt, amely­ből az ügy­ben több is érintett.

A teg­nap közölt gya­nú­sí­tá­sok­kal együtt az ügy­nek eddig össze­sen 34 gya­nú­sí­tott­ja van – akik közül 9 hiva­ta­los sze­mély –, továb­bá 11 jogi sze­mély ellen folyik büntetőeljárás.

Az újabb gya­nú­sí­tot­tak közül volt, aki elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon védekeznek.

Az ügy­ben kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcio-utjan-szereztek-palyazati-tamogatasokat-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.