Főoldal » Hírek » Újabb kábítószer kereskedő bukott le Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy 34 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint már huza­mo­sabb ideje  kábí­tó­sze­rek­kel keres­ke­dett Mis­kol­con és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken.

A Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­ta­tott nyo­mo­zást az ügy­ben és az ada­tok sze­rint a férfi 2019-től tár­sa­i­val több alka­lom­mal, keres­ke­del­mi cél­zat­tal, anya­gi haszon­szer­zés érde­ké­ben amfe­ta­mi­no­kat és mari­hu­á­nát szer­zett meg egy, az ügy­ben szin­tén gya­nú­sí­tott­ként sze­rep­lő sze­mély­től, aki­től a nyo­mo­zás során nagy mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lal­tak le. A férfi Mis­kol­con és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken épí­tet­te ki a fogyasz­tói háló­za­tát. A meg­szer­zett dro­go­kat rend­sze­re­sen nekik adta el.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. A bűn­cse­lek­mény 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű, legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért - mint ahogy koráb­ban már öt tár­sá­nak ese­té­ben -  elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.