Főoldal » Hírek » Újabb letartóztatás befolyással üzérkedés miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást két sze­mély ellen, a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elrendelte.

A nyo­mo­zó főügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se és az elkö­ve­tők elfo­gá­sa érde­ké­ben teg­nap össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre a rend­őr­ség több szer­ve­ze­ti egy­sé­gé­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, a tet­ten­érést köve­tő­en moto­zá­so­kat, kuta­tá­so­kat és lefog­la­lá­so­kat foga­na­to­sí­tott, majd két sze­mélyt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a két férfi 2022 nya­rán, miu­tán üzle­ti tár­gya­lá­sok során tudo­mást sze­rez­tek a vál­lal­ko­zó ellen a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­nál folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ról, mil­li­ó­kért cse­ré­be fel­aján­lot­ták segít­sé­gü­ket a bün­te­tő­el­já­rás befo­lyá­so­lá­sa érdekében.

A két férfi pénz­ügy­őr nyo­mo­zók­ra és minisz­té­ri­u­mi kap­cso­la­tok­ra hivat­koz­va 20 mil­lió forin­tot kért elő­leg­ként azért, hogy az eljá­rás végén a vál­lal­ko­zó vissza­kap­ja a NAV által lefog­lalt és zár alá vett vagyo­nát, továb­bá leg­fel­jebb csak fel­füg­gesz­tett sza­bad­ág­vesz­tés bün­te­tés­re ítéljék.

Az egyik elkö­ve­tő valót­la­nul arra hivat­ko­zott, hogy ezen össze­get két NAV-os nyo­mo­zó­nak és a konk­ré­tan meg nem neve­zett minisz­té­ri­u­mi kap­cso­la­ta­i­nak kell továb­bí­ta­ni, akik a bün­te­tő­ügyet ked­ve­ző­en befo­lyá­sol­ják. Ezen férfi azt is közöl­te, hogy a hivat­ko­zott kap­cso­la­tok a NAV-tól vissza­szer­zett vagyon 50 %-ára is igényt tartanak.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a két elkö­ve­tő­nek a hivat­ko­zott kap­cso­la­to­kon keresz­tül nem volt lehe­tő­sé­ge a bün­te­tő­el­já­rás befo­lyá­so­lá­sá­ra, az átvett kor­rup­ci­ós pénzt saját cél­ja­ik­ra kíván­ták fordítani.

A jog­ta­lan előny­ként átvett 20 mil­lió forint a tet­ten­érés­kor előkerült.

A nyo­mo­zó főügyész­ség elren­del­te a befo­lyá­sos kap­cso­la­ta­ik­ra valót­la­nul hivat­ko­zó mind­két elkö­ve­tő őri­ze­tét – akik nem ismer­ték el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét – és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét. A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dést a bíró­ság ma mind­két gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban elrendelte.

Azo­nos jel­le­gű ­ügy­ben a leg­utóbb kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/alaptalanul-igertek-a-vallalkozoknak-cegbirosagi-es-buntetougyuk-befolyasolasat-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.