Főoldal » Hírek » Alaptalanul ígérték a vállalkozóknak cégbírósági és büntetőügyük befolyásolását - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a bíró­ság három fér­fi­val szem­ben ren­delt el sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kényszerintézkedést.

A nyo­mo­zó főügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se, tet­ten­érés és az elkö­ve­tők elfo­gá­sa érde­ké­ben össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre a Készen­lé­ti Rend­őr­ség közreműködésével.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság üzlet­ré­sze­i­nek tulaj­don­jo­gát érin­tő­en 2022 év ele­jén cég­jo­gi jog­vi­ta ala­kult ki. A jog­vi­tá­ban érin­tett fele­ket isme­rő három férfi közö­sen elha­tá­roz­ta, hogy ezen üzle­ti érdek­el­len­té­tet kihasz­nál­va a cég­ve­ze­tők­től pénz szereznek.

Egyi­kük 2022 júli­u­sá­ban úgy mutat­ta be tár­sát az egyik cég tulaj­do­no­sá­nak, mint aki bizal­mi kap­cso­lat­ban van egy minisz­ter­rel, majd később már azt állí­tot­ta, hogy egyez­tet­tek a minisz­ter­rel, aki­nek a köz­re­mű­kö­dé­sé­vel el tud­ják érni, hogy a cég­bí­ró­sá­gi nyil­ván­tar­tás­ban a cég érde­ke­i­nek meg­fe­le­lő vál­toz­ta­tás kerül­jön bejegyzésre.

Az elkö­ve­tők az ügy­in­té­zé­sért 50 mil­lió forint kész­pénz és 50 mil­lió forint érté­kű rész­vény átadá­sát kér­ték azzal, hogy a pénzt a minisz­ter­nek kell átad­ni­uk, míg a rész­vé­nyek a minisz­ter érdek­kö­ré­be tar­to­zó cégek­hez kerül­né­nek. Egyi­kük azt is közöl­te a cég­ve­ze­tő­vel, hogy amennyi­ben nem tör­té­nik meg a kért pénz­ügyi tel­je­sí­tés, a minisz­ter el fogja lehe­tet­le­ní­te­ni mind­két cégtulajdonost.

2022 augusz­tu­sá­ban az egyik elkö­ve­tő bemu­tat­ta har­ma­dik tár­sát a vál­lal­ko­zó­nak, aki azt állí­tot­ta, hogy bizal­mi kap­cso­la­ta révén két mil­lió forin­tért a leg­főbb ügyész­nél köz­ben­jár és eléri, hogy a cég­vi­ta kap­csán indu­ló bün­te­tő­el­já­rás is az ő érde­ke­ik­nek meg­fe­le­lő­en alakuljon.

A hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel fenn­ál­ló kap­cso­la­tuk­ra valót­la­nul hivat­ko­zó sze­mé­lyek­nek nem volt lehe­tő­sé­ge a cég­bí­ró­sá­gi és a bün­te­tő­el­já­rás befo­lyá­so­lá­sá­ra, de a gya­nú­sí­tot­tak ennek lát­sza­tát a vál­lal­ko­zók előtt folya­ma­to­san fenntartották.

2022. augusz­tus 26-án a két elkö­ve­tő öt mil­lió forint elő­le­get vett át a cég­jo­gi vita jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sa cél­já­ból az egyik vállalkozótól.
 
Az ügyész­ség lefog­lal­ta a vesz­te­ge­té­si pénzt, elren­del­te a három férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­su­kat. A bíró­ság két elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­ról dön­tött, míg har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.

Ilyen jel­le­gű – alap­ta­lan befo­lyá­so­lás­ra hivat­ko­zás­sal elkö­ve­tett – bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­ügyek­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-befolyassal-uzerkedo-ugyvedek-es-tarsaik-ellen-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/alaptalanul-igertek-a-vallalkozonak-buntetougye-befolyasolasat-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/vademeles-usa-vizum-hamis-igerete-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/vademeles-adohatosagi-es-bankfelugyeleti-segitseg-hamis-igerete-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/ujabb-ugyved-ellen-indult-buntetoeljaras-korrupcio-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmeny-miatt-letartoztatasban-egy-ugyved-es-ket-tarsa-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/ujabb-vademeles-koros-gusztav-tibor-ellen/