Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmény miatt letartóztatásban egy ügyvéd és két társa - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2021 júni­u­sá­ban egy vál­lal­ko­zó és alkal­ma­zott­ja sze­mé­lyes talál­ko­zót kez­de­mé­nye­zett egy bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló sze­méllyel, amely során magu­kat – valót­la­nul – hiva­ta­los sze­mély­nek kiad­va fel­aján­lot­ták segítségüket.

A vál­lal­ko­zó ígé­re­te sze­rint 200 mil­lió forint kifi­ze­té­se elle­né­ben biz­to­sít­ja, hogy a férfi és fele­sé­ge ellen folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy, letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa nél­kül zárul­jon le.

A vál­lal­ko­zó a leg­főbb ügyész­re hivat­ko­zott, mint aki elin­té­zi az ügyet, majd a férfi jelen­lé­té­ben kihan­go­sí­tott tele­fo­non beszélt egy, a leg­főbb ügyész „jobb­ke­ze­ként” meg­je­lölt sze­méllyel, aki garan­tál­ta, hogy az eljá­rás alatt álló ter­hel­tek­nek nem kell bör­tön­be vonulnia.

A meg­ke­re­sett sze­mély több­ször talál­ko­zott az ügy­véd­del is, aki meg­erő­sí­tet­te, hogy a vál­lal­ko­zó való­ban képes ked­ve­ző­en befo­lyá­sol­ni a bíró­ság dön­té­sét, és hoz­zá­tet­te, hogy ehhez védő­ként őt kell meg­ha­tal­maz­ni a folya­mat­ban lévő eljárásban.

Az ügyész­ség elren­del­te a befo­lyá­so­lás­ra alap­ta­la­nul hivat­ko­zó sze­mé­lyek őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket, majd indít­vá­nyoz­ta letartóztatásukat.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vánnyal ellen­tét­ben csak a – bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a bíró­sá­gi ülé­sen beis­me­rő – vál­lal­ko­zó, vala­mint az ügy­véd letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el, míg az elkö­ve­tés­ben bűn­se­géd­ként részt vevő fér­fit sza­ba­don bocsátotta.

Az ügyész­ség ered­mé­nye­sen fel­leb­be­zett a vég­zés ellen, és a Fővá­ro­si Tör­vény­szék elren­del­te a har­ma­dik gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is. A bíró­ság egyet­ér­tett a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség azon indít­vá­nyá­val is, hogy indo­kolt a vál­lal­ko­zó és az ügy­véd letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sa, így annak meg­hosszab­bí­tá­sá­ról hozott döntést.

Az ügy­ben eddig négy gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sa tör­tént meg.

A videó az elfo­gás­ról készült.