Főoldal » Hírek » Vádemelés USA vízum hamis ígérete miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két sze­mély ellen a Szom­bat­he­lyi Törvényszéken. 

2018 októ­be­ré­ben egy Vas megyei pan­zi­ó­ban az élet­vi­tel­sze­rű­en kül­föl­dön élő magyar nő meg­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val, aki­nek beszá­molt arról, hogy az USA-ban sze­ret­ne lete­le­ped­ni, azon­ban az ott tar­tóz­ko­dás­hoz nem ren­del­ke­zik zöld­kár­tyá­val, mun­ka­vál­la­lá­si vízum­mal és munkahellyel.

A vád­irat sze­rint a férfi fel­aján­lot­ta köz­ben­já­rá­sát és azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy a pénz­zel hiva­ta­los sze­mélyt befo­lyá­sol, két alka­lom­mal össze­sen 1270 eurót vett át a nőtől.

A férfi azt ígér­te, hogy vesz­te­ge­té­si pén­zért cse­ré­be a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban dol­go­zó isme­rő­se mind a vízum­szer­zés­ben, mind a meg­fe­le­lő mun­ka­hely biz­to­sí­tá­sá­ban gyor­sí­tott ügy­in­té­zés mel­lett segí­te­ni fog.

A való­ság­ban azon­ban a férfi a hivat­ko­zott kap­cso­lat­tal nem ren­del­ke­zett, az átvett kor­rup­ci­ós pénzt nem állt szán­dé­ká­ban tovább­ad­ni sen­ki­nek, azt saját kiadá­sa­i­ra fordította.

A jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő férfi vissza­eső­ként követ­te el a cse­lek­ményt, koráb­ban túl­nyo­mó­részt csa­lá­sok miatt volt elítélve.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a hiva­ta­los kap­cso­la­tá­ra alap­ta­la­nul hivat­ko­zó vád­lot­tat letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és – a gaz­da­go­dá­sa ere­jé­ig – vagyon­el­kob­zás­ra, továb­bá ren­del­je el a koráb­ban kisza­bott 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 10 hónap fog­ház­bün­te­té­sé­nek végrehajtását.

A segít­ség hamis ígé­re­té­vel becsa­pott nő ese­té­ben az ügyész­ség – a fel­je­len­té­sé­re és a beis­me­rő val­lo­má­sá­ra tekin­tet­tel – a meg­ro­vás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indítványozta.