Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Újabb vádemelés Kőrös Gusztáv Tibor ellen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat hat sze­mély ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint Kőrös Gusz­táv Tibor 2017 ápri­li­sá­ban rávet­te jogi vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­ző isme­rő­sét, hogy adja ki magát ügy­véd­nek és 7 mil­lió forin­tért cse­ré­be ajánl­ja fel egy kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló fog­va­tar­tott­nak, hogy az eljá­ró ható­sá­gok­nál köz­ben­jár sza­bad­láb­ra helye­zé­sé­ben, vala­mint az elle­ne indult nyo­mo­zás meg­szün­te­té­sé­ben. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fog­va­tar­tott élet­tár­sa az elkö­ve­tő aján­la­tá­nak meg­hall­ga­tá­sát köve­tő­en fel­je­len­tést tett. A pénz átvé­te­le érde­ké­ben egy buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban meg­je­lent álügy­vé­det, aki kap­cso­la­ta­ként valót­la­nul egy meg nem neve­zett főügyész­re hivat­ko­zott, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség elfog­ta.  A többi vád­lott – közü­lük ket­ten fog­va­tar­tott­ként – bűn­se­géd­ként működ­tek közre a bűn­cse­lek­mény elkövetésében.

 A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az ügy­ben hat gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki, Kőrös Gusz­táv Tibor és egyik társa más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van, hár­man sza­bad­lá­bon véde­kez­nek, míg a koráb­ban kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló hato­dik sze­mély isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dik, vele szem­ben az ügyész­ség elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki.

Az ügyész­ség élve az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­sé­ge­i­vel egy vád­lott­ra, – miu­tán vele a nyo­mo­zás során egyez­sé­get kötött – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg a többi vád­lott­ra vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­ira­ti indít­vány kitér arra is, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen egy továb­bi vád­lott beis­me­ri bűnös­sé­gét, a bíró­ság a vele szem­ben kisza­ban­dó sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is füg­gessze fel.

Kőrös Gusz­táv Tibor­ral szem­ben több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, ame­lyek rész­ben nyo­mo­za­ti, rész­ben bíró­sá­gi szak­ban van­nak.  Vele és 13 tár­sá­val szem­ben 2018. júni­us 18-án a Somogy Megyei Főügyész­ség több rend­be­li, vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.  A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül tízen egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként vál­lal­ko­zók­tól csal­tak ki jelen­tős össze­ge­ket arra hivat­koz­va, hogy a pénzt pályá­za­tok elnye­ré­se érde­ké­ben hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek jut­tat­ják, négy továb­bi vád­lott pedig vál­lal­ko­zó­ként adott pénzt vesz­te­ge­té­si cél­lal Kőrös Gusz­táv Tibornak.

Kőrös Gusz­táv Tibor­ral szem­ben 2014 júli­u­sá­ban a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya is vádat emelt 4 rend­be­li hamis vád bűn­tet­te miatt. A vád­irat sze­rint Körös Gusz­táv Tibor a 2013-as bajai meg­is­mé­telt idő­kö­zi önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó­an, – a kor­mány­pár­to­kat lejá­rat­ni szán­dé­ko­zó – hamis vide­ót készí­tett és adott át az egyik ellen­zé­ki párt tag­já­nak azért, hogy azt csa­tol­ja a válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miat­ti feljelentéshez.

A vád­lot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.