Főoldal » Hírek » Vádemelés befolyással üzérkedő ügyvédek és társaik ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te, hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vádat emelt kilenc sze­mély – köz­tük három ügy­véd – ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy férfi 2019 szep­tem­be­re és 2020 már­ci­u­sa között több tár­sá­val – köz­tük egy ügy­véd­del – egy vál­lal­ko­zó­tól kéré­sük­re 102 mil­lió forin­tot és 1,8 mil­lió eurót kapott. Az elkö­ve­tők valót­la­nul arra hivat­koz­tak, hogy ezen össze­gek­ből hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek kell fizet­ni annak érde­ké­ben, hogy a vál­lal­ko­zó és cégei ellen ne indul­jon adóhatósági- és bün­te­tő­el­já­rás, illet­ve a már meg­in­dult eljá­rá­sok szá­má­ra ked­ve­ző­en feje­ződ­je­nek be.

Ami­kor egy ügy­ben később mégis gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a vál­lal­ko­zót, egy másik ügy­vé­den keresz­tül továb­bi 100 mil­lió forin­tot kér­tek tőle azért, hogy az eljá­rást hiva­ta­los sze­mé­lyek segít­sé­gé­vel szá­má­ra ked­ve­ző­en befo­lyá­sol­ják és a vele szem­ben elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let biz­to­sí­tá­sát szol­gá­ló nyom­kö­ve­tő esz­köz a lábá­ról lekerüljön.

A vál­lal­ko­zó­tól egy továb­bi sze­mély 2018 végé­től 16 hóna­pon keresz­tül ugyan­csak kapott havi 10 mil­lió forin­tot, miu­tán valót­la­nul arra hivat­ko­zott a vál­lal­ko­zó felé, hogy a pénz­ből magas beosz­tá­sú NAV-os kap­cso­la­tá­nak fizet és elin­té­zi, hogy a vál­lal­ko­zó cége­it ne von­ják adó­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat alá.

A vál­lal­ko­zót köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül egy továb­bi ügy­véd is meg­ke­res­te azzal, hogy 150 mil­lió forin­tért eléri a vele szem­ben indult bün­te­tő­el­já­rás neki ked­ve­ző módon tör­té­nő lezá­rá­sát. Az ügy­véd – szin­tén valót­la­nul – arra hivat­ko­zott, hogy mind­ezt a minisz­ter­el­nök, a leg­főbb ügyész és egy magas beosz­tá­sú NAV veze­tő segít­sé­gé­vel tudja elér­ni, és ezért a kért pénz­ből nekik is kell fizetni.

Jelen ügy jó pél­dá­ja annak a jelen­ség­nek, ami­kor álla­mi, gaz­da­sá­gi, poli­ti­kai sze­rep­lők­re hivat­koz­nak az elkö­ve­tők, és annak érde­ké­ben, hogy erre hivat­koz­va pénzt csal­ja­nak ki, azt állít­ják, hogy velük kor­rup­ci­ós kap­cso­lat­ban áll­nak. Így ezen ügyek alkal­ma­sak arra, hogy a lakos­ság­ban azt a lát­sza­tot kelt­sék, misze­rint egyes eljá­rá­sok ered­mé­nyét magas beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mé­lyek meg­vesz­te­ge­té­sé­vel el lehet intéz­ni. Való­já­ban azon­ban nem tör­té­nik vesz­te­ge­tés, a hivat­ko­zott sze­mé­lyek tudo­más­sal se bír­nak a rájuk való hivatkozásról.

Ezért az ügyész­ség az ilyen jel­le­gű, kiemelt tár­gyi súlyú kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek ese­té­ben a tör­vény szi­go­rá­nak alkal­ma­zá­sá­val min­dig vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re tesz indítványt. 

Kivé­telt az képez­het, ha az elkö­ve­tő, mielőtt az a ható­ság tudo­má­sá­ra jutott volna, a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ményt a ható­ság­nak beje­len­ti, a kapott jog­ta­lan előnyt vagy annak ellen­ér­té­két a ható­ság­nak átad­ja, és fel­tár­ja az elkö­ve­tés körül­mé­nye­it. Ebben az eset­ben ugyan­is a bün­te­té­se kor­lát­la­nul eny­hít­he­tő, illet­ve külö­nös mél­tány­lást érdem­lő eset­ben mellőzhető.

Az ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sán túl azt is indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság a három ügy­véd vád­lot­tat az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól tilt­sa el, vala­mint az egyes vád­lot­tak­kal szem­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon­vissza­szer­zé­si Hiva­ta­la által a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fel­ké­ré­sé­re biz­to­sí­tott vagyon­tár­gya­kon felül össze­sen 857.800.000 forint érték­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.

Az ügy­ben koráb­ban – vide­ó­val – kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmenyek-miatt-vett-orizetbe-ugyvedeket-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg/

Ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­ügyek­ben kiadott koráb­bi közlemények:

https://ugyeszseg.hu/alaptalanul-igertek-a-vallalkozonak-buntetougye-befolyasolasat-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/vademeles-usa-vizum-hamis-igerete-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/vademeles-adohatosagi-es-bankfelugyeleti-segitseg-hamis-igerete-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/ujabb-ugyved-ellen-indult-buntetoeljaras-korrupcio-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmeny-miatt-letartoztatasban-egy-ugyved-es-ket-tarsa-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/ujabb-vademeles-koros-gusztav-tibor-ellen/