Főoldal » Hírek » Újabb letartóztatási indítvány az az ártándi határrendészek vesztegetési ügyében – fotókkal és videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­ta­tott nyo­mo­zá­sá­ban már 29 gya­nú­sí­tott van, köz­tük 26 rendőr.

Az ügy­ben a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség a koráb­bi – 2023. már­ci­us 7-i és az ápri­lis 17-ei – nagy­sza­bá­sú, össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­i­hez hason­ló­an, teg­nap is több sze­mélyt érin­tő­en vég­zett elfo­gá­so­kat, kuta­tá­so­kat és továb­bi 4 rend­őrt hall­ga­tott ki gyanúsítottként.

A bűn­ügyi akci­ó­ban az ügyész­ség fel­ké­ré­sé­re részt vesz a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hiva­ta­la, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség, és a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság állománya.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség a 4 rend­őr szol­gá­la­ti helyén, vala­mint az érin­tet­tek lakó­he­lyén kuta­tá­so­kat haj­tott végre, amely során kész­pénz, vagyon­tár­gyak, sze­mély­gép­ko­csi, ingat­lan vala­mint bank­szám­la záro­lá­sá­val és lefog­la­lá­sá­val több, mint 52 mil­lió forint érték­ben biz­to­sí­tott iga­zo­lat­lan ere­de­tű vagyont.

A vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben  az eddi­gi eljá­rás­ban össze­sen, a 29 ter­hel­tet érin­tő­en közel 290 mil­lió forint érté­kű vagyon elvo­ná­sa tör­tént meg.

Mint ismert, a meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2021 már­ci­u­sá­tól a Bihar­ke­resz­tes Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó határ­ren­dé­szek a szol­gá­la­ta­ik során rend­sze­re­sen követ­tek el kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket, ame­lyek meg­va­ló­sí­tá­sá­ban civil sze­mé­lyek is segít­sé­gük­re voltak.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség az eljá­rás­ba most bevont 4 gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt,  mely­ről a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa ma dönt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt tekint­he­tő meg: 

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-hat-ujabb-gyanusitott-az-artandi-hatarrendeszeket-erinto-vesztegetesi-ugyben-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A szem­lén készült képe­ken  a lefog­lalt sze­mély­gép­ko­csi és kész­pénz látható: