Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Újabb levéllel fordult az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége ideiglenes ügyvivőjéhez a Legfőbb Ügyészség

A Leg­főbb Ügyész­ség – hivat­koz­va dr. Polt Péter leg­főbb ügyész októ­ber végén Eric H. Hold­er leg­főbb ügyész­nek meg­kül­dött infor­má­ció kéré­sé­re, amely­ről az ide­ig­le­nes ügy­vi­vőt is tájé­koz­tat­ta – a mai napon levél­ben köz­vet­le­nül M. André Goodfri­end ide­ig­le­nes ügy­vi­vő­höz for­dult, ezút­tal sze­mély­re szó­ló­an is infor­má­ci­ót kérve az eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő kor­rup­ci­ós ügyről.

A Leg­főbb Ügyész­ség ille­té­kes főosz­tá­lyá­nak veze­tő­je a leve­lé­ben utalt rá, hogy mivel a közel­múlt­ban az egyik érin­tett saj­tó­nyi­lat­ko­za­ta alap­ján köz­tu­do­má­sú­vá vált, hogy az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ba való  belé­pés kor­lá­to­zá­sa a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal elnö­két érin­ti, így vele szem­ben – az ada­tok ismert­té válá­sá­val – sze­mé­lyi­sé­gi jog­sé­re­lem sem áll fenn.

Ezért kérte az ide­ig­le­nes ügy­vi­vőt arra, hogy a beuta­zá­si kor­lá­to­zá­sok­ra ala­pot adó bűn­cse­lek­mény­re utaló konk­rét ada­to­kat bocsás­sa a magyar ügyész­ség ren­del­ke­zé­sé­re, ezzel lehe­tő­sé­get teremt­ve az infor­má­ci­ók bün­te­tő­jo­gi szem­pon­tú érté­ke­lé­sé­re és arra, hogy azok elem­zé­se alap­ján a magyar ügyész­ség meg­te­hes­se a szük­sé­ges intézkedéseket.

 A Leg­főbb Ügyész­ség a leve­lé­ben kife­jez­te azon meg­győ­ző­dé­sét, hogy leg­in­kább ez szol­gál­ná a kor­rup­ció elle­ni haté­kony és ered­mé­nyes fel­lé­pés közös ügyét.

 

                                                                                  Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály

A Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.11.13.