Főoldal » Archív » Újabb ,,szájmaszkos csalással” gyanúsított férfi letartóztatására tett indítványt a Fővárosi Főügyészség – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A keres­let­hez iga­zí­tot­ta a valót­lan eladá­si aján­la­ta­it egy férfi, kon­cert­je­gyek­kel kezd­te majd száj­masz­kok és kéz­fer­tőt­le­ní­tők eladá­sá­nak ígé­re­té­vel csalt ki pénzt a sér­tet­tek­től.  A Fővá­ro­si Főügyész­ség a tör­vény tel­jes szi­go­rá­val fel­lép a gya­nú­sí­tott és min­den ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­je ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 29 éves férfi 2019. decem­ber­től inter­ne­tes apró­hir­de­té­si olda­lon, és a közös­sé­gi médi­á­ban álne­ve­ken külön­bö­ző kon­cert­je­gye­ket aján­lott meg­vé­tel­re, és azok vétel­árát átuta­lás­sal előre elkér­te. Miu­tán a pénzt meg­sze­rez­te a férfi elér­he­tet­len­né vált, egye­dül a csa­lárd haszon­szer­zés vezet­te. A férfi más szol­gál­ta­tá­so­kat is kínált, egyik alka­lom­mal egy gép­ko­csi kül­föld­ről való haza­szál­lí­tá­sá­hoz ígért tré­le­res segít­sé­get. A szél­há­mos, miu­tán a koro­na­ví­rus miatt veszély­hely­ze­tet hir­det­tek ki, 2020. már­ci­u­sá­ban már száj­masz­ko­kat és kéz­fer­tőt­le­ní­tőt kínál­va tévesz­tett meg magán­sze­mé­lye­ket, és egy céget is, nekik tíz­ez­res nagy­ság­rend­től  több száz­ezer forin­tig ter­je­dő kárt okozva.

A fér­fit a rend­őr­ség azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta, majd több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az indít­vány­ról a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon hoz dön­tést, a jár­vány­ügyi hely­zet miatt táv­köz­lé­si esz­köz alkalmazásával.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a ható­sá­gok a koro­na­ví­rus miatt kihir­de­tett veszély­hely­zet­ben tovább­ra is hala­dék­ta­la­nul és a tör­vény tel­jes szi­go­rá­val fel­lép­nek a bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tők, külö­nö­sen a jár­vá­nyon csa­lár­dul nye­rész­ke­dők ellen.

A rend­őr­ség vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/sokoldalu-csalot-vettek-orizetbe-a-belvarosi