Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Újabb ügyben emelt vádat az ügyészség Simonka György országgyűlési képviselő ellen- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­ügy­ben, és vádat emelt az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő vala­mint társa ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

Mint ismert, Simon­ka György és tár­sai ellen bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, amely ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2019. augusz­tus 21-én, 33 vád­lott ellen emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A mai napon benyúj­tott vád­irat lénye­ge sze­rint, miu­tán Simon­ka György – az alap­ügy­ben tör­tént gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa előtt – tudo­mást szer­zett a szer­ve­zet­ten elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán indí­tott őt is érin­tő bün­te­tő­el­já­rás­ról, öt mil­lió forint átadá­sá­val befo­lyá­sol­ta egy tanú val­lo­má­sát és egy őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tot­tat is rá akart beszél­ni – kész­pénz ígé­re­té­vel – a neki ked­ve­ző vallomástételre.

Az ügyész­ség Simon­ka Györ­gyöt két rend­be­li vesz­te­ge­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel, míg a val­lo­más­té­tel­ben befo­lyá­solt tár­sát vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel vádol­ja, mind­két vád­lot­tat, mint bűn­szer­ve­zet­ben elkövetőt.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el: 

https://ugyeszseg.hu/inditvany-simonka-gyorgy-mentelmi-joganak-felfuggesztesere-ujabb-buncselekmenyek-megalapozott-gyanuja-miatt-a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye/,

https://ugyeszseg.hu/a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ujabb-ugyben-hallgatta-ki-gyanusitottkent-simonka-gyorgy-orszaggyulesi-kepviselot/.