Főoldal » Archív » Újabb „unokázó” elleni vádemelés

A Győri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás­sal vádol egy nőt, aki „uno­ká­zás­sal” össze­sen 3.430.399 forin­tot csalt ki egy idős, rok­kant­nyug­dí­jas hölgytől.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő tele­fo­non, üze­ne­tek­kel – magát orvos­nak kiad­va - a jelen­leg hat­van­éves hölgy bizal­má­ba fér­kő­zött és őt 2018 őszén Győr-Moson-Sopron megyei ott­ho­ná­ból taxi­val Szek­szárd­ra csal­ta azzal, hogy uno­ká­ja baj­ban van. Ott - arra hivat­koz­va, hogy a sér­tett­nek repü­lő­re kell száll­nia – elkér­te a sér­tett 400.000 forint érté­kű arany éksze­re­it, majd tőle átvett 1.600.000 forin­tot, melyet a sér­tett a vád­lott jelen­lé­té­ben vett fel az egyik pénzintézettől.

A vád­lott a sér­tet­tet ezt köve­tő­en Buda­pest­re szál­lí­tot­ta és magá­ra hagyta.

Az elkö­ve­tő azon­ban a hite­ge­tés­sel nem hagyott fel. Már két nap múlva az
t ígér­te a sér­tett­nek, hogy az éksze­re­it vissza­ad­ja, hajó- és repü­lő­út­ra viszi. Majd azt állí­tot­ta, hogy ő egy tit­kos­ügy­nök, aki lebu­kott, így a sér­tet­tet is, csa­lád­ját is és máso­kat is meg fog­nak ölni isme­ret­le­nek, ha a sér­tett nem utal össze­ge­ket a bank­szám­lá­já­ra. A sér­tett a köve­te­lés­nek hat rész­let­ben, össze­sen 1.382.000 forint befi­ze­té­sé­vel ele­get tett.

A vád­lott kéré­sé­re a sér­tett ezt köve­tő­en még 48.399 forint­tal fel­töl­töt­te a ter­helt mobil­szám­la egyen­le­gét is.

A
Győri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban – egye­bek mel­lett – több eljá­rás egye­sí­té­sé­re vonat­ko­zó indít­ványt is tett, a jog­hát­rá­nyok­ra vonat­ko­zó indít­vá­nyok mel­lett. A vád­irat­ban sze­rep­lő bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.