Főoldal » Archív » Újabb utazó bűnözőket tartóztattak le - videóval

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és 1 rend­be­li kísér­le­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 58 éves, egy 36 éves és egy 31 éves jász­kis­éri férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik szám­lá­já­ra több kábel­lo­pás írható.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2019. május köze­pén lopá­si szán­dék­kal utaz­tak el egy fur­gon­nal Jász-Nagykun-Szolnoki megyei lakó­he­lyük­ről a Békés megyei Mező­ko­vács­há­zá­ra. Mező­ko­vács­há­zán az Árpád utcán fel­emel­tek több, beton­ból készült akna­fe­de­let, majd az aknák­ban átfu­tó, réz­ből készült táv­köz­lé­si föld­ká­be­le­ket bekö­té­si pont­ja­i­kon elvág­ták, a föld­ből kihúz­ták, majd a gép­ko­csi­val elvit­ték azo­kat. A gya­nú­sí­tot­tak össze­sen közel 2 km hosszú­sá­gú föld­ká­belt lop­tak el 3,8 M Ft értékben.

A gya­nú­sí­tot­tak koráb­ban is követ­tek el ugyan­ilyen mód­szer­rel kábel­lo­pá­so­kat: 2019 már­ci­u­sá­ban a Bács-Kiskun megyei Kis­kő­rös­ről, a Pető­fi utcá­ból lop­tak el 225 méter hosszú­sá­gú föld­ká­belt 113.000.-Ft érték­ben, míg 2019 janu­ár­já­ban Deb­re­cen­ben, a Kos­suth utcá­ban futó föld­ká­belt vág­ták át azzal, hogy azért később vissza­men­nek, erre azon­ban nem került sor, mivel a táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó a kábel átvá­gá­sá­val oko­zott üzem­za­vart ész­lel­te és a hibát kijavították.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt került sor. A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.

Az elfo­gás­ról készí­tett rend­ősé­gi videó- és fény­kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabelt-loptak-orizetben-vannak